facebook

מערכת לרישום ודיווח - גוף פעיל בבחירות

מידע למשתמשים במערכת הממוחשבת לניהול חשבונות ולדיווח

​מידע למשתמשים במערכת הממוחשבת לניהול חשבונות ולדיווח גוף פעיל בבחירות:

לתמיכה ניתן להתקשר בשעות העבודה המקובלות ל: 03-6843960


ניתן לפנות גם לפקס: 03-6843916 ובאמצעות דוא"ל: elections@mevaker.gov.il