facebook

תחילת תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר צבי גרנות

מבקר המדינה קבע את מועד תחילת תקופת ההסדר של המתמודד מר צבי גרנות


מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר צבי גרנות ביחס לבחירות לכנסת העשרים וחמש החלה בתאריך 3.7.22.