facebook

יום שחרור ירושלים ויום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

יום שחרור ירושלים, בירת ישראל, הוא יום הזיכרון לבני קהילת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, כסמל לכמיהה העמוקה של יהודי אתיופיה לירושלים

כ"ח באייר הוא יום בו אנו מציינים את יום שחרור ירושלים בירת ישראל וכן את יום הזיכרון לבני קהילת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, כסמל לכמיהה העמוקה של יהודי אתיופיה לירושלים.

היום מתפרסם דוח מיוחד בנושא "פיתוחה וחיזוק מעמדה של ירושלים", שכן על מנת להביא לשינוי משמעותי במעמדה של העיר לא די  בדיבורים ובהצהרות, אלא יש לעשות מעשים. על משרדי הממשלה להתמודד עם הקשיים ביישום החלטות הממשלה באופן תכליתי ונחוש, כדי להביא לצמצום חולשותיה של העיר בתחום הכלכלי ובתחום החברתי.

גל העלייה מאתיופיה החל כאשר יהודים מקהילת ביתא ישראל יצאו ברגל לסודן בתקווה להגיע לישראל, כ-4000 מבני ובנות הקהילה אנשים, נשים וטף נספו בדרכים ובמחנות ולא הצליחו לממש את חלומם להגיע לירושלים אשר היוותה עבורם את משאת חייהם.

על אנדרטת הזיכרון שהוקמה בהר הרצל לזכרם נכתב:

"יזכור עם ישראל

את בניה ובנותיה של הקהילה היהודית באתיופיה,

גברים ונשים, זקנים וטף, מאות ואלפים במספר,

שחרפו את נפשם כשקמו וצעדו אל ארץ אבותיהם, לציון ולירושלים,

אך לא עמדו להם כוחם וגבורתם ולא זכו להגשים את משאת נפשם.

יהי זכרם נצור לנצח בקרבנו ועלילות דרכם נר לרגלינו עד עולם. "

נופלים אלו מהווים עבור כולנו מודל לדבקות ברעיון לגבורה ואומץ לב . יהי זכרם ברוך. 


בכבוד רב,

השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא,

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור