facebook

מכרז פומבי 24/2020 - רכז שכר ותשלומים (משרה אחת)

מאפייני המכרז

מספר המכרז:
24/2020
סטאטוס:
פתוח
בתוקף עד:
30/07/2020 00:00
סוג משרה:
למילוי משרה פנויה
יחידה מפרסמת:
משאבי אנוש

מאפייני המשרה

תואר המשרה:
רכז שכר ותשלומים
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:

מסמכים וטפסים להורדה

תיאור המכרז

המועד המקורי להגשת מועמדות שפורסם היה כ' בתמוז התש"ף, 12.7.2020. בשל משבר הקורונה יידחה  המועד וניתן יהיה להגיש מועמדויות עד ל- ט' באב התש"פ, 30.7.2020.

לשם הנוחות נוסח המכרז בלשון זכר, אולם הוא מיועד לנשים ולגברים כאחד.

למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) דרושים מועמדים למשרה בלשכת המשרד בירושלים.

במכרז זה "תואר" משמעו תואר אקדמי מוכר כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

מכרז פומבי 24/2020 - רכז שכר ותשלומים (משרה אחת)

המשרה: רכז שכר ותשלומים

תנאים מוקדמים:

על המועמדים למלא אחר כל הדרישות שלהלן:

  1. להיות בעלי תעודת חשבי שכר של לשכת רואה החשבון.


  2. להיות בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בתחום השכר במשרדי ממשלה. יתרון לניסיון עבודה במערכת השכר "משכית" ו/או במערכת בקרת שכר BI. 


  3. להיות בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמאי מוכר.

תיאור התפקיד:

סיוע למנהל מדור משכורות במכלול הפעולות הקשורות בתחום השכר במשרד בכפוף להנחיות מנהל המדור וחשב המשרד ובהתאם להוראות החוק, הוראות החשכ"ל, התקשי"ר והוראות אחרות הנוגעות לתחום השכר; ביצוע פעולות ועדכוני שכר במערכת משכית וsap- בכל הקשור לשכר עובדי המשרד, מקבלתם למשרד ועד פרישתם; סיוע למנהל המדור בהכנת תקציב השכר; סיוע באפיון מערכת שכר, קיום קשר עם גופים חיצוניים כמו ביטוח לאומי, מס הכנסה, אגף החשכ"ל  וכו'; ביצוע בקרות שכר וביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות מנהל מדור שכר וחשב המשרד. 

כישורים נדרשים: 

על המועמדים להיות בקיאים בתחום בקרות השכר; בעלי הכרות  מעמיקה בתחום  חוקי השכר והעבודה, הוראות חשכ"ל הנוגעות לתחום השכר וכן הכרות טובה בתחום מס הכנסה וביטוח לאומי, ובתחום קופות הגמל והפנסיה; ניסיון באפיון מערכת שכר; בעלי יכולת ארגון, ייזום ותכנון; יכולת לפתור בעיות; יכולת התנהלות בסביבה דינמית ומשתנה; יכולת עמידה בלחצים ועבודה בתנאים ובשעות בלתי שגרתיות; חריצות; תקשורת בינאישית טובה; ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעת השפה האנגלית; ידע ונסיון בעבודה עם מחשב לרבות WORD וגליונות אלקטרוניים. 

על המועמדים לפרט בבקשתם (אפשר בדף נפרד) את פרטי הניסיון לרבות מקומות עבודה קודמים, ולצרף מסמכים תומכים כמפורט בהמשך.

המשרה היא במתח דרגות 40-35 של הדירוג המקצועי לעובדי ביקורת המדינה, והמשכורת משולמת על פי סולם המיוחד לעובדי ביקורת המדינה.

המעוניינים להגיש מועמדות למשרה ימלאו טופס הגשת מועמדות (מדף 2115), בצירוף קורות חיים, רישיון מקצועי, המלצות לפי דרישה, אישורים על ניסיון בעבודה מקצועית (טופס 106 - אם המועמד שכיר, תעודת עוסק מורשה - אם המועמד עצמאי, תלושי שכר להשלמת חודשי/שנות הניסיון), שמות ופרטים של ממליצים וכן, תמונה שצולמה בשנה האחרונה. את הפניות יש לשלוח במרוכז בדואר האלקטרוני לכתובת Jobs@mevaker.gov.il ולציין בכותרת את מספר המכרז. את הפניות יש להעביר לא יאוחר מיום 30/7/2020.

מידע נוסף לגבי מכרזים
דף מידע למועמד
טופס הגשת מועמדות