facebook

סיור מבקר המדינה בחברת רכבת ישראל

במסגרת הביקור סייר המבקר במרכזי השליטה והבקרה של חברת הרכבת בבניין המרכזי בלוד ובמוסך החשמול הנבנה בימים אלו בעיר אשקלון

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, ערך ביקור מקצועי בחברת רכבת ישראל ב-14.9.20. הביקור נערך בליווי מנכ"ל רכבת ישראל, מיכאל מייקסנר ובהשתתפות מנהל החטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות במשרד מבקר המדינה, צחי סעד, מנהל האגף לביקורת תחום התחבורה במשרד המבקר, מרסלו בז ועובדים נוספים מצוות המשרד.

במסגרת הביקור סייר המבקר במרכזי השליטה והבקרה של חברת הרכבת בבניין המרכזי בלוד ובמוסך החשמול הנבנה בימים אלו בעיר אשקלון. במהלך הסיור, ערך המבקר נסיעה בקרון תפעול המיועד לבקרה על תקינות תשתית מסילות הרכבת. בנוסף, ניתנה סקירה בפני המבקר בנוגע לפרויקט החשמול וכן הוצגה בפני המבקר התקדמות עבודות החשמול והתשתיות שבוצעו ע"י הרכבת בעת הסגרים של תקופת הקורונה.

כמו כן, ניתנה סקירה בנוגע לתכנית הפיתוח העתידית כמענה לגידול הצפוי בהיקפי הנוסעים, היערכות הרכבת לאבטחת סייבר, אבטחה פיזית והיבטי בטיחות, תכנון ההיסעים ובקרה עליהם תוך שימוש במערכות שליטה ממוחשבות.  במהלך הביקור עמד המבקר על חשיבות עריכת ביקורת המדינה בהלימה ליעדים לאומיים ולסיכונים מרכזיים הנוגעים לפעילותה של רכבת ישראל והוסיף כי ערכה המוסף של ביקורת המדינה בא לידי ביטוי, בין היתר, באמצעות ביצוע ביקורות מערכתיות הבוחנות את הממשקים המרכזיים ברמה הלאומית בין משרדי ממשלה לחברות ממשלתיות ואת תיאום הפעילות בין החברות הממשלתיות עצמן. עוד ציין המבקר כי לשם הגברת אפקטיביות הביקורת, ניתן דגש על עריכת ביקורות מעקב הבוחנות את אופן תיקון הליקויים שאותרו בביקורות קודמות.  בסיום הביקור הודה המבקר למנכ"ל הרכבת ולאנשיו על האירוח ועל הסקירה המקיפה של פעילות החברה.