facebook

הארכת מועדים להגשת דוחות כספיים למבקר המדינה

ב- 15.6.20 החליטה ועדת הכספים של הכנסת על הארכת מועדי הגשת דוחות כספיים של סיעות ורשימות למבקר המדינה.

להלן פירוט המועד החדש להגשה, לפי החלטת הוועדה:

  1. מועד הגשת החשבונות והדוחות הכספיים לתקופת הבחירות לכנסת ה-21 ולתקופה השוטפת 1.1.19-30.4.19 למבקר המדינה - עד ליום 31 בדצמבר 2020;

  2. מועד הגשת החשבונות והדוחות הכספיים לתקופת הבחירות לכנסת ה-22 ולתקופה השוטפת 1.5.19-30.9.19 למבקר המדינה - עד ליום 31 בדצמבר 2020;

  3. מועד הגשת החשבונות והדוחות הכספיים לתקופת הבחירות לכנסת ה-23 ולתקופה השוטפת  1.10.19-31.3.20 למבקר המדינה - עד ליום 31 בדצמבר 2020;

על כל אחת מהסיעות והרשימות להגיש למבקר המדינה את הדוחות הרלבנטיים לגביה במועד האמור. לא תינתן ארכה נוספת.