facebook

מכרז 5/2023 - למתן שירותי ניטור מידע ביחס לתעמולת בחירות במדיות השונות

מאפיינים :

מספר המכרז:
5/2023
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
04/05/2023 14:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
אגף הרכש

תיאור

​משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) עוסק, בהתאם לסמכות שהוקנתה בדין, בין השאר, בביקורת בחירות ומימון מפלגות ומפרסם את הדוחות על תוצאות הביקורת לציבור.

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי ניטור מידע ביחס לתעמולת בחירות במדיות השונות, הכל בהתאם לדרישת המשרד כאמור במכרז זה להלן.

מכרז זה נחלק לשלושה אשכולות:

  1. אשכול מס' 1 - ניטור מודעות בעיתונות הכתובה.

  2. אשכול מס' 2 - ניטור פרסומים בניו מדיה (אינטרנט, רשתות חברתיות וסלולר).

  3. אשכול מס' 3 - ניטור פירסומי חוצות  (שלטי חוצות, ופרסום על גבי אוטובוסים ומוניות).

במסגרת מכרז זה מעוניין המשרד לבחור בזוכה אחד למתן השירות בכל אשכול.

אין מניעה להגיש הצעה לכל אחד מהאשכולות ולזכות בכל אחד מהאשכולות.

תנאי סף להשתתפות במכרז 

התנאים המוקדמים - מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והם מצטברים. על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז - הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים של מכרז – תיפסל על הסף. 

לוח זמנים

שלבי המכרז
 מועד / מועד אחרון 
מקום/דרך ביצוע
פרסום מכרז 
 23.3.23
באתר המשרד

קבלת שאלות המציעים בקובץ אקסל כאמור במסמכים
30.3.23 עד השעה 14:00
לדוא"ל: alin.bit@mevaker.gov.il
הפצת תשובות המזמין לשאלות המציעים והודעות של המזמין
​ 24.4.23  עד השעה 16:00
באתר המשרד
מקום הגשת ההצעות

תיבת המכרזים שברחוב מבקר המדינה 2 – ירושלים, או בלשכת תל אביב ברחוב הארבעה 19 תל אביב קומה 13.
המועד האחרון להגשת ההצעות
4.5.2023  עד השעה 14:00
​על המעטפה יירשם - 

"מכרז 5/2023 - למתן שירותי ניטור מידע ביחס לתעמולת בחירות במדיות השונות"   

את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים של המשרד המצויה בירושלים או בתל אביב


המידע בהודעה זו הוא כללי ותמציתי! תנאים כללים ותנאי סף נוספים מופיעים במסמכי המכרז בנוסח המלא והמחייב של מכרז זה.