facebook

דוח שנתי 55ב לשנת 2004 ולחשבונות שנת הכספים 2003

שער ותוכן ענייניםwordpdf
פעולות מבקר המדינה ומשרדוwordpdf
סוג הפרסום דוחות שנתיים
מספר קטלוגי 955-2005
תאריך פרסום 08/5/2005
מספר ISSN 0334-9713

רשויות הממשל מקבלות יום יום החלטות וביניהן כאלה שיש להן השפעה משמעותית על המדינה ואזרחיה. תהליך תקין של קבלת החלטות, דרוש שיתבסס על עבודת מטה יסודית הבנויה על דיונים ממצים שנסמכים על מירב המידע והנתונים בנושא בו מדובר ועל שיקולים רלוונטיים. עבודת מטה ראויה כוללת גם תכנון לטווח ארוך, תוך קביעת יעדים וסדרי עדיפויות ונקיטת צעדים המתחייבים מראייה כזו בעוד מועד.

פרקים בדוח זה מראים שהדרישות האמורות טרם הופנמו דיים. הדוח מעלה ליקויים יסודיים בהליכי התכנון וההקמה של ישובים חדשים, ובכלל זה בעבודת המטה לקראת קבלת החלטות של הממשלה על הקמת יישובים. גם בתכנון ובשיווק של קרקע המיועדת לבנייה למגורים הועלו ליקויים, וביניהם ליקויים בעמידה ביעדים שקבעה הממשלה. ליקויים משמעותיים נמצאו גם בתהליך קבלת ההחלטות של פרויקט מרכזי להקמת מערכת מחשוב רוחבית כוללת במשרדי הממשלה – פרויקט המרכב"ה.

תקציב המדינה הינו למעשה הפרוגרמה המרכזית לעבודת הממשלה. הוא כלי ניהולי מרכזי של הממשלה, שאמור לתת ביטוי למדיניות, ליעדים ולסדרי העדיפויות הלאומיים. הכנתו בתהליך תקין, מקצועי ומושכל היא הבסיס לקבלת החלטות וקביעת המדיניות...

הפרק המלא

word
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
| לקריאה
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הפרק המלא

word
pdf