facebook

לראשונה: ביקורת אתיקה למניעת הונאות ומעילות במשרדי הממשלה והגופים ציבוריים

המבקר אנגלמן מבקש לבחון מהן הפעולות והמנגנונים שמשרדי הממשלה והרשויות המקומיות מפעילים כדי לוודא שהארגון לא חשוף למעילות, הונאות או היבטים פליליים

 

  • הביקורת תציב בפני הארגון תמרורי אזהרה ותצביע על ליקויים או העדר מנגנוני בקרה המתריעים על פרצות ו"חורים" ואשר עשויים להוביל לפעילות אסורה.

  • הביקורת תואמת את התקינה העדכנית והתפיסה המקובלת בקרב ארגון מוסדות ביקורת המדינה האירופאי.

 

במסגרת ההקפדה על המנהל התקין וטוהר המידות ובראיה הצופה פני עתיד, מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן מקדם לראשונה ביקורת אתיקה, המתמקדת במניעת מעילות והונאות בגופים הציבוריים.  המבקר אנגלמן מבקש לבחון מהן הפעולות והמנגנונים שמשרדי הממשלה והרשויות המקומיות מפעילים כדי למנוע פרצות בתפעול השוטף ולוודא שהארגון לא חשוף למעילות, הונאות או היבטים פליליים אחרים.

בהתאם להחלטת המבקר, הצוותים המקצועיים יערכו לכלול היבטים מניעתיים בביצוע הביקורות בשנים הקרובות. ביקורת זו תואמת את התקינה העדכנית והתפיסה המקובלת בקרב ארגון מוסדות ביקורת המדינה האירופאי השם דגש על מתן המלצות לטיוב מנגנוני הבקרה והפעילות הארגונית.

הביקורת תציב בפני הארגון תמרורי אזהרה ותצביע על ליקויים או העדר מנגנוני בקרה המתריעים על פרצות ו"חורים" ואשר עשויים להוביל לפעילות אסורה. במסגרת הביקורות ייבחנו בין היתר ההנחיות המחייבות את פעולות משרדי הממשלה והגופים הציבוריים ויישומן, ייבחנו  תהליכי אישור הטבות ותמריצים, הנחות ומענקים שונים, קיומה של רוטציה בתפקידי מפתח, תהליכי תשלומים לספקים ולעובדים ועוד. הביקורת תיעשה במתכונת רוחבית תוך יכולת השוואה בין סקטורים וגופים שונים ובכך יבוא לידי ביטוי הערך המוסף של ביקורת המדינה המבצעת פעילותה בראייה מערכתית כוללת.

ממחקרים של איגוד חוקרי ההונאות הבין-לאומי (ACFE) עולה בין היתר כי כ-50% מאירועי ההונאות והמעילות שנתגלו ברחבי העולם מקורם בהיעדר מנגנוני בקרה מספקים בארגון. העלות הכספית לארגון בשל אירועי הונאות ומעילות מוערכת ע"י האיגוד באובדן של כ-5% ממחזור ההכנסות השנתי של הארגון.  

הנזק הפוטנציאלי הנובע ממקרי הונאות ומעילות מקבלים משנה תוקף בגופים ציבוריים שונים (חברות ממשלתיות, תאגידים, רשויות מקומיות ועוד) להם מחזורי פעילות שנתיים בהיקפים כספיים של מיליארדי ש"ח.

בשל חשיבות השמירה על כספי הציבור תוך וידוא כי הינם מנוצלים באופן יעיל ומועיל, קבע המבקר כי ביקורת המדינה תכלול כאמור גם ביקורות בתחום האתיקה אשר יבחנו את פעילות מניעת אירועי הונאות ומעילות בקרב הגופים המבוקרים ואת איכות מנגנוני הבקרה הקיימים בגופים אלו.

המבקר אנגלמן הדגיש: "ההקפדה על מנהל תקין וטוהר מידות היא אבן יסוד בעבודת ביקורת המדינה ומחובתנו לוודא כי הגופים הציבוריים מפעילים בקרות ומנגנונים לאיתור מבעוד מועד של "פרצות" או ליקויים מערכתיים ובכך לחסום חשיפה של הגופים המבוקרים למעילות והונאות".