לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
גיוון תעסוקתי; ייצוג הולם; אתיופים; אנשים עם מוגבלות; שיתוף הציבור; ייצוג נשים; מכרזים; אכיפה; בתי חולים ממשלתיים

רקע

​העסקה מכילה (inclusion) של עובדים מאוכלוסיות שונות שואפת להעניק לכל אחד מעובדי הארגון את התחושה שהוא שווה לכלל העובדים, תוך שמירה על ייחודו וללא דרישה להצנעת השונות שלו כמי שמשתייך לאוכלוסייה מסוימת בחברה, כגון שונות דתית, אתנית או תרבותית, או עקב מוגבלות או נטייה מינית. ארגון המעסיק מגוון אוכלוסיות נהנה משיפור היצירתיות והחדשנות שבו, שיפור בתהליכי קבלת החלטות ושיפור בשירות לציבור.

נתוני מפתח

 • 79

  גופים ממשלתיים בשירות המדינה (מועסקים בהם כ-80,000 עובדים) (בשנת 2019)

 • 57%

  שיעור המכרזים המיועדים לחברה הערבית שבהם לא נבחר זוכה (בשנת 2019)

 • 5.4%

  מהעובדים שנקלטו בשירות המדינה בשנת 2019 היו מקרב החברה החרדית - שיעור נמוך בהשוואה ליעד הממשלתי (7%)

 • 0

  מספר בתי החולים הממשלתיים שעמדו ביעד לייצוג אנשים עם מוגבלות (5%) (בשנת 2019)

 • 88%

  מעובדי המדינה מקרב יוצאי אתיופיה היו בדרג הזוטר (בשנת 2019)

 • 75%

  מהמשתתפים הערבים ויוצאי אתיופיה בתהליך שיתוף הציבור דיווחו שהם חשים בגילויי גזענות מצד עובדים או מנהלים

 • 86%

  מהגופים הממשלתיים הגדולים לא עמדו ביעד לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות (5%) (בשנת 2019)

 • 11

  מספר הגופים הממשלתיים שבהם לא כיהנו ממונים על גיוון תעסוקתי (15%)

פעולות הביקורת

​בחודשים פברואר עד נובמבר 2020 ערך משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא העסקה מכילה של מגוון אוכלוסיות בשירות המדינה. הביקורת נעשתה בנציבות שירות המדינה, ובדיקות השלמה נעשו במשרד ראש הממשלה ובנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים. הביקורת עסקה בקליטה, בשילוב ובקידום עובדים מקרב האוכלוסיות האלה: בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית (להלן - החברה הערבית); יוצאי אתיופיה; החברה החרדית; אנשים עם מוגבלות. הבדיקה כללה שני רכיבים עיקריים: (1) ניתוח מסדי נתונים על כלל עובדי המדינה לשנים 2015 - 2019 וניתוח מסדי נתונים על מכרזים בשירות המדינה בשנים 2017 - 2019; 2) תהליך של שיתוף ציבור עובדי המדינה מקרב החברה הערבית, מקרב יוצאי אתיופיה ומקרב החברה החרדית.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  ייצוג החברה הערבית - במשך 13 שנים לא עדכנה הממשלה את היעד שקבעה לייצוג הולם של החברה הערבית בשירות המדינה (10%), ויעד זה נמוך בהתחשב בשיעור החברה הערבית מכלל האוכלוסייה (21%) ואף בשיעורה מכלל כוח העבודה (18%)...
 • dislike
  ייצוג יוצאי אתיופיה - 63% ממשרדי הממשלה ו-79% מיחידות הסמך לא עמדו ביעד הממשלתי לייצוג הולם של יוצאי אתיופיה...
 • dislike
  ייצוג החברה החרדית - בשנת 2019 עבדו כמעט 1,000 עובדים חרדים בשירות המדינה, 64% מהם היו נשים. שיעור העובדים החרדים בשירות המדינה היה בשנת 2019 כ-1.2%, והוא רחוק משיעור האוכלוסייה החרדית מכלל תושבי המדינה בגיל העבודה, העומד על כ-8%...
 • dislike
  ייצוג אנשים עם מוגבלות - משנת 2017 חלה ירידה בכל שנה בייצוג העובדים עם מוגבלות בשירות המדינה (ייצוג של 5% בשנת 2017 לעומת ייצוג של 3.8% בשנת 2019). בשנת 2019 לא עמדו 86% מהגופים הממשלתיים הגדולים בשירות המדינה ביעד לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות (5%)...
 • dislike
  יצוג נשים - ב-36 משרדי ממשלה ויחידות סמך שיעור הנשים בדרגי הניהול (תיכון ובכיר) היה נמוך מ-50%...
 • dislike
  אכיפה של יעדי הגיוון התעסוקתי - פעילות נציבות שירות המדינה לאכיפת חובת הייצוג ההולם של אוכלוסיות הזכאיות לכך הייתה חסרה: נציבות שירות המדינה עשתה שימוש מועט באמצעי האכיפה שעמדו לרשותה ונוסף על כך, לא מימשה את שנקבע בהחלטות הממשלה מ-2007 ומ-2009 בעניין...
 • dislike
  מינוי ממונים על גיוון תעסוקתי - כ-15% מהגופים הממשלתיים, ובהם גופים גדולים שבהם יותר מ-1,000 עובדים - ובכללם משרד המשפטים, משרד האוצר, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והרשות הארצית לכבאות והצלה - לא מינו ממונה על גיוון תעסוקתי בתקופה שנבדקה, כנד...
 • like
  כמעט בכל בתי החולים הממשלתיים שיעור הייצוג של עובדי מדינה מהחברה הערבית בשנת 2019 היה גבוה מאשר בשנת 2018.
 • like
  מספר העובדים החרדים בשירות המדינה גדל בהתמדה מ-121 עובדים בשנת 2015 ל-980 עובדים בשנת 2019, ובמשרדי הממשלה הגידול בולט במיוחד (מ-26 עובדים בשנת 2015 ל-446 בשנת 2019), והם מיוצגים גם בדרגים הניהוליים.

תרשים התקציר

שיעורי העובדים מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם מכלל עובדי המדינה, ככלל ובחלוקה לפי סוגי הגופים הממשלתיים, 2019

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מומלץ כי נציבות שירות המדינה תפעל לקביעת יעדים להעסקת עובדי מדינה מקרב החברה הערבית, יעדים שיהלמו את ייצוגה באוכלוסיית המדינה, וכן תפעל להשגתם בכלל הגופים הממשלתיים ובפרט במשרדי הממשלה וביחידות הסמך. עוד מומלץ כי נציבות שירות המדינה תפעל לשיפור ייצוג ע...
 • [alt]
  שיפור מאפייני התעסוקה של עובדי מדינה יוצאי אתיופיה תלוי בהירתמות של הנהלות הגופים הממשלתיים להגדיל את מאגר המועמדים במכרזים פומביים; בהקצאת מכרזים המיועדים למשרות המתאימות מבחינת דרישות ההשכלה והניסיון בהן ולמשרות במדרגים הבכירים יותר; בהטמעת ערכים ודר...
 • [alt]
  מומלץ כי נציבות שירות המדינה תמשיך לפעול בנושא העסקת חרדים בשירות המדינה, ובכלל זה מוצע לפעול לקביעת יעד ממשלתי לייצוג הולם של חרדים מכלל עובדי המדינה ובהתאם לפעול להשגתו. נדרשות פעולות להעסקה מכילה של עובד המדינה החרדי תוך שמירה על ייחודו ותוך התחשבות...
 • [alt]
  מומלץ שנציבות שירות המדינה והגופים הממשלתיים יפעלו לגיוס מוגבר של אנשים עם מוגבלות לשירות המדינה. את הקשיים באיתור עובדים שהעלו הגופים הממשלתיים ובתי החולים הממשלתיים מומלץ להעלות לפני נציבות שירות המדינה. מומלץ שהנציבות תוביל עבודה משותפת עם אותם גופי...
 • [alt]
  נדרשת פעולה כוללת בשירות המדינה להעלאת ייצוג הנשים, בייחוד מקרב האוכלוסיות הזכאית לייצוג הולם, בתפקידים הבכירים בשירות המדינה. מומלץ כי נציבות שירות המדינה תגבש תוכנית פעולה כוללת, על סמך תשתית נתונים רוחבית וספציפית לגופים הממשלתיים, ותפעל ליישומה בכל...

סיכום

​שיפור בנתוני התעסוקה בחברה הערבית, בחברה החרדית ובקרב אנשים עם מוגבלות, ושיפור איכות התעסוקה של יוצאי אתיופיה, עשויים להועיל לציבור ולמשק כולו. יש מקום ששירות המדינה יהיה נושא הדגל בכל הנוגע לשילוב עובדים מקרב קבוצות אוכלוסייה אלו, בכל זרועותיו ובכל הדרגים שבו. משימה זו מוטלת על כל הנהלה של ארגון בשירות המדינה ועל נציבות שירות המדינה, בהיותה האחראית לניהול ההון האנושי בשירות.