facebook

תורת הביקורת

מדריך הביקורת מגדיר עקרונות, נורמות וסטנדרטים, שיטות עבודה, מתודולוגיה וטכניקות המיועדות להנחות את עובדי הביקורת במהלך עבודתם

מדריך הביקורת מגדיר עקרונות, נורמות וסטנדרטים, שיטות עבודה, מתודולוגיה וטכניקות המיועדות להנחות את עובדי הביקורת במהלך עבודתם.

מטרותיו העיקריות הן לסייע בהבטחת איכות הביקורת בכל שלביה, החל בשלב תכנונה של מטלה וכלה בשלב פרסומה, ולעגן תורה סדורה בעניין ביקורת המדינה.

מדריך הביקורת הוא קובץ של הנחיות פנימיות. לפי הדין, הנחיות פנימיות אינן נוקשות, וניתן לסטות מהן מטעמים ענייניים אם נסיבות המקרה מחייבות החלטה שונה.

המדריך מתמקד בנושאים הבאים:

1. תכנון העבודה נעשה על בסיס "מפת סיכונים" שהגופים המבוקרים חשופים להם במסגרת עבודתם: בדרך זו יעלה הסיכוי שביקורת המדינה תמקד את משאבי הביקורת בנושאים ובאירועים המשמעותיים ביותר.

2. מיסוד סוגיית הביקורת בזמן אמת: נקבעו אמות-מידה לביצוע ביקורת בזמן אמת, כגון חשיבותו הציבורית של הנושא, תרומת הביקורת למניעת נזק בלתי הפיך או נזק חמור במיוחד, מידת היכולת להשפיע על התוצאה בעת התהליך ועוד.

3. שינויים בעקבות התפתחויות בתחום המשפט: עיסוקה של הביקורת בסוגיות רגישות, הנוגעות לטוהר מידות ולהמלצות אישיות, חייבה התאמות. המדריך החדש קובע נהלים סדורים לביצוע שימוע למבוקרים ומתן זכות עיון בחומרי הביקורת.

4. שינויים בעקבות התפתחות הסביבה הטכנולוגית: בעידן הנוכחי, מקורות מידע בגופים המבוקרים כדוגמת ארכיונים, קלסרים, מסמכים פיזיים ומזכרים, הולכים ונעלמים. מרבית המידע נוצר, מעובד, נשלח, מתקבל ונשמר באמצעים דיגיטליים למיניהם. נדרשת היערכות מקצועית של עובדי ומנהלי הביקורת שתבטיח ריכוז, מיון ואיתור יעיל של המידע הרלוונטי לביצוע הביקורת, לצד הגנה על פרטיות עובדי הגוף המבוקר. כך, נקבעו נהלים לאיתור מידע בדואר אלקטרוני של עובדים בגוף המבוקר, וכן נקבעו שיטות עבודה לכריית מידע, ניתוח והסקת מסקנות.

5. מתודולוגיות חדשניות: כגון שיתוף ציבור, ביקורת בתחומי יעילות וחיסכון, ביקורת בתחומי טכנולוגיות המידע וביקורת על ניהול פרויקטים מחשובים, ביקורת בתחום אבטחת המידע, ביקורת בתחום ההיערכות לסיכוני סייבר.

6. כתיבה ממוקדת ואפקטיבית: המדריך החדש קובע את דרך הגדרת המלצות הביקורת בצורה אפקטיבית וממוקדת, באופן שתניע את הגוף המבוקר לפעולה.

מדריך זה הוא פרי עמלם של עשרות מעובדי המשרד בשנים האחרונות, בראשות מנכ"ל המשרד, מר אלי מרזל. המדריך המעודכן עומד בסטנדרטים הבינ"ל לביקורת מדינה שנקבעו על ידי ארגון הגג של מבקרי המדינה - INTOSAI.

מדריך תורת הביקורת של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מחולק לחלקים הבאים:

תוכן עניינים

כרך א - תורת ביקורת המדינה

כרך ב - המדריך לביקורת המדינה

כרך ג - חוקים הנוגעים לביקורת המדינה

כרך ד - הקוד האתי