facebook

דוחות ביקורת על קופות החולים

שער ותוכן ענייניםwordpdf
סוג הפרסום דוחות מיוחדים
מספר קטלוגי 006-2010
תאריך פרסום 15/11/2010
מספר ISSN ISSN 0793-1948

ארבע קופות החולים הפועלות בישראל אמונות, בהתאם לחוק, על הענקת שירותים רפואיים לכל אזרח במדינה. בפועל הן משרתות יחד כשבעה מיליון איש בהיקף תקציבי שנתי של כ-40 מיליארד ש"ח. לא ניתן להפריז בהדגשת החשיבות הציבורית של התנהלותן התקינה לצורך אספקת שירותים חיוניים ביותר לציבור הרחב, כל זאת בהתאם לכללי מינהל תקין ובהתאם לעקרונות היסוד במינהל הציבורי של שקיפות, שוויוניות, יעילות, חיסכון וטוהר המידות. מצאתי לנכון לפרסם דוח מיוחד זה, הכולל שלושה פרקים נרחבים על פעילות קופות החולים, נוכח חשיבות הרבה של הנושא ולאור הממצאים המשמעותיים והחמורים שעלו בביקורת ביחס לחלק מהן.

הפרק הראשון מוקדש לקופת חולים מאוחדת, והוא מצביע על פגמים מהותיים בהליכי הניהול, הפיקוח והבקרה של הקופה, שבידיה הפקידה המדינה כספי ציבור לשם מתן שירותי בריאות לכמיליון מבוטחים, והמחזור הכספי שלה נאמד בכ-4 מיליארד ש"ח בשנה.

התמונה המצטיירת מממצאי הביקורת, הנוגעים לתפקודה של הקופה במשך שנים לא מעטות, מצביעה על תרבות ארגונית קלוקלת, הנמשכת זה שנים, ועל חריגות חמורות מאוד מכללי מינהל תקין וליקויים המעוררים חשש לזילות כספי הציבור...

הגופים המבוקרים בפרק

 • קופת חולים מאוחדת
 • משרד הבריאות
 • משרד האוצר - אגף השכר והסכמי עבודה
 • המוסד לביטוח לאומי
 • רשות הדואר
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • משרד המשפטים
 • משרד האוצר - אגף התקציבים

מילות מפתח

 • ניגוד עניינים
 • תקנות העסקת קרובים
 • טובות הנאה
 • הטבות שכר
 • חלוקת כרטיסים
 • תנאי העסקה
 • ביקורת פנים
 • רפורמה
 • פגיעה בטוהר המידות
 • ועדת חקירה
 • קופות החולים
 • כללי מינהל תקין
 • דיווחים כספיים
 • תחרות
 • הטבות
 • גיוס ושימור לקוחות
 • ביטוח בריאות
 • פעולות בלתי חוקיות
 • מוסדות מנהלים
 • מבנה ארגוני
 • דירקטוריון
 • שקיפות
 • תיקון ליקויים
 • מינויים
 • ועדת ביקורת
 • שכר בכירים
word
pdf
word
pdf
word
pdf