לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

רקע

הסיוע הממשלתי לעסקים באמצעות הנחות בארנונה בשל משבר הקורונה על ידי העברת הכספים לרשויות המקומיות מתקציב המדינה נעשה בשני סבבים ובשתי מסגרות: סבב א' - לפי החלטת ממשלה מאפריל 2020 ותקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) מאפריל 2020 (תקנות קורונה א'); וסבב ב' - לפי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) מספטמבר 2020 (תקנות קורונה ב'). בסבב א' - הזכאות להנחות נקבעה לפי סיווג הנכסים שבהם מחזיקים העסקים, ואומדן ההנחות הכולל היה בסך כ-2.8 מיליארד ש"ח: המימון מתקציב המדינה היה בסך 2.7 מיליארד ש"ח והיתר במימון הרשויות. ההנחה ניתנה באופן חד-פעמי לכלל העסקים הרלוונטיים בשיעור של 25% מהארנונה השנתית, או בשיעור של 100% בגין חיובי הארנונה לחודשים מרץ עד מאי 2020. בסבב ב' - הזכאות להנחות נקבעה לפי ירידה ניכרת במחזור ההכנסות של העסקים, ואומדן ההנחות הכולל היה בסך כ-3.5 מיליארד ש"ח מיוני 2020 עד יוני 2021: לחודשים יוני עד דצמבר 2020 סך של כ-1.3 מיליארד ש"ח, והיתר בסך כ-2.2 מיליארד ש"ח לחודשים ינואר עד יוני 2021.

נתוני מפתח

 • כ-2.8 מיליארד ש"ח

  סבב א' - האומדן הכולל של ההנחות לעסקים: 2.7 מיליארד ש"ח במימון תקציב המדינה, והיתרה במימון הרשויות המקומיות. התקציבים נוצלו במלואם (ראו פירוט בלוח 6..

 • כ-275 מיליון ש"ח

  סבב א' - תוספת תקציב בסך 223 מיליון ש"ח לתקציב האומדן הראשוני (שהיה בסך 2.3 מיליארד ש"ח), שיועדה מראש לחריגות בפועל מהאומדן הראשוני, ותוספת תקציב ב...

 • כ-1.3 מיליארד ש"ח

  סבב א' - הסכום שהועבר מתקציב השיפוי על ההנחות בארנונה של משרד הפנים ל-29 רשויות מקומיות איתנות שבהן מתבצעת רוב הפעילות העסקית

 • כ-150 מיליון ש"ח

  סבב א' - סך ההשתתפות מקרן הניקיון שבמשרד להגנת הסביבה בהנחות בארנונה שהועבר לרשויות המקבלות מענק איזון

 • 3.5 מיליארד ש"ח

  סבב ב' - סכום ההנחות לעסקים שאושר מיוני 2020 עד יוני 2021

 • כ-80,000 בקשות

  סבב ב' - מספר הבקשות שהוגשו לחודשים יוני עד דצמבר 2020 (נכון לאפריל 2021)

 • 280 מיליון ש"ח

  סבב ב' - סך השיפוי שהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שילמה לרשויות בעבור עסקים שבקשתם אושרה על ידיה לחודשים יוני עד דצמבר 2020 (נכון לאפריל 2021), שה...

 • 257

  מספר הרשויות המקומיות שנכללו בהסכם השיפוי: 195 מקבלות מענק איזון; 29 רשויות איתנות; 33 אינן מקבלות מענק איזון ואינן איתנות

פעולות הביקורת

בחודשים ספטמבר עד נובמבר 2020 בדק משרד מבקר המדינה את הסיוע הממשלתי במתן הנחות בארנונה לעסקים בשל משבר הקורונה. בין היתר נבדק תהליך מתן ההנחות בארנונה לעסקים מהרשויות המקומיות ותהליך השיפוי, מתקציב המדינה, לאותן הרשויות על הירידה בהכנסות שלהן. דוח הביקורת עוסק בעיקרו בסבב א'. במועד סיום הביקורת רק החל תהליך הטיפול בבקשות להנחות בארנונה בסבב ב'. הביקורת נעשתה במשרד הפנים ובארבע רשויות מקומיות: עיריית תל אביב-יפו, עיריית קריית גת, עיריית נצרת ועיריית נוף הגליל. בדיקות משלימות נעשו במשרד האוצר, במרכז השלטון המקומי, במרכז המועצות האזוריות ובסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים (הסוכנות) שבמשרד הכלכלה והתעשייה.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  סבב א' - מתן הנחות לעסקים - השיטה לקביעת העסקים הזכאים להנחות בארנונה בסבב א' התבססה על סוג הנכס והשימוש בו. הגם שהשיטה גובשה לצורך מתן מענה מיידי ומהיר לעסקים ולרשויות המקומיות, לצורך קביעת העסקים הזכאים, לא נכללה דרישה להוכחת ירידה בפעילות העסק בתקופ...
 • dislike
  סבב א' - סיווג הנכסים לצורך קביעת הזכאות ההנחה - משרד הפנים לא הסדיר סיווג אחיד לנכסים כדי שישמש אותו ואת כל הרשויות בקביעת חיובי הארנונה. ריבוי סיווג הנכסים עלול להשפיע על מתן ההנחות לעסקים. כלומר, אם חלה טעות בסיווג הנכס, הדבר עלול להביא לכך שבעל עסק...
 • dislike
  סבב א' - רישום ובקרה על כספי המימון מקרן הניקיון - באפריל 2020 פורסם תיקון לחוק שמירת הניקיון ובו נקבע כי קרן הניקיון תעניק מענק סיוע חד-פעמי לטיפול בפסולת ביתית, מכספי היטל ההטמנה, לרשות מקומית המקבלת מענק איזון לשנת 2020 בסך כולל של כ-150 מיליון ש"ח...
 • dislike
  סבב א' - בקרת משרד הפנים על כספי השיפוי - הנתונים והדוחות שבידי משרד הפנים על שלושה מצבים: נכסים ממשלתיים; נכסים אחרים; ותיקון עיוותים, הקשו עליו ועל גורמי בקרה חיצוניים להבחין בין המצבים האמורים ולבצע את הבקרה הנדרשת.
 • dislike
  סבב א' - הפערים בין האומדן לבין הנחות שניתנו בפועל (חוסר שיפוי או עודף שיפוי) - נמצא כי בהסכם השיפוי לא נקבעה הוראה בדבר כספי העודף או החוסר שבין השיפוי הראשוני לבין ההנחות שניתנו בפועל בגינו. לכן, במקרים שבהם נוצר לרשות עודף מהשיפוי הראשוני, הרי הוא י...
 • dislike
  סבב א' + ב' - הנחות בארנונה למשכירי נכסים - בתקנות קורונה א' ובתקנות קורונה ב' לא ניתן מענה למקרים שבהם שוכר של נכס עזב את הנכס מסיבות הקשורות לקורונה, והמשכיר של אותו הנכס לא הצליח להשכיר אותו שוב באותה תקופה.
 • dislike
  סבב ב' - תהליך הטיפול בבקשה לקבלת הנחה בארנונה - עלה כי בתקופת הביקורת, היה קיים פער זמנים בנוגע לטיפול בבקשה בהתאם למועד בחודש שבו היא מוגשת. כך, לדברי הסוכנות, אם עסק הגיש את הבקשה שלו ב-11 לחודש, הבקשה שלו תחכה עד ל-10 לחודש שאחרי וישלח לרשויות המקו...
 • dislike
  סבב ב' - שיעור המימוש על ידי העסקים - נמצא כי שיעור הניצול התקציבי של תקציב הסיוע שניתן במסגרת תקנות קורונה ב' הסתכם בסך כ-280 מיליון ש"ח ששולמו נכון לאפריל 2021 בגין החודשים יוני 2020 עד דצמבר 2020. שיעור ניצול התקציב המתייחס לתקופה האמורה היה כ-22% מ...
 • dislike
  סבב ב' - פעולות גבייה ואכיפה של הרשויות - עם החלת תקנות קורונה ב' לא גובש מנגנון המאפשר דחיית גבייה של תשלומי הארנונה לעסקים שהיו זכאים לדחייה זו, לרבות בעניין חיובי הריבית בגין תשלומים אלו.
 • like
  סבב א' - מנגנון מתן ההנחות - את המנגנון בנו משרד הפנים ומשרד האוצר, והוא פשוט ליישום לכלל העסקים. הכנת התקנות, הכנת מתווה השיפוי, סיכום אומדן העלות והתקצוב, הסיכום והחתימה על הסכם השיפוי והעברת השיפוי - כל אלו נעשו בתוך זמן קצר ממועד החלטת הממשלה, נתנו...

תרשים התקציר

אומדן השיפוי לרשויות לפי קבוצות בסבב א' (במיליוני ש"ח)

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  סבב א' - הסדרת סיווג מוסכם לנכסים - מומלץ כי משרד הפנים, משרד האוצר והרשויות המקומיות יפעלו להכנת רשימה מוסכמת של תתי-סיווגים לגביית הארנונה וכללים למדידה אחידה אשר יובילו לחלוקה יותר שוויונית ושקופה בין חייבי המס בכלל הרשויות שכן הסתמכות על בקשות של...
 • [alt]
  סבב א' - בדיקת הפער בין השיפוי ובין ההנחות שניתנו - מומלץ כי משרד הפנים ומשרד האוצר יבדקו את התוצאות בפועל כדי לקבל היזון חוזר בגמר תהליך מתן השיפוי ומתן ההנחות וכדי לעמוד על הפער בין השיפוי שקיבלה כל רשות לבין ההנחות שנתנה בפועל (חוסר או עודף שיפוי)...
 • [alt]
  סבב ב' - איחוד מנגנון הסיוע עם מנגנוני סיוע אחרים - מומלץ כי משרד הפנים ומשרד האוצר יבחנו את השיטה שבה מופעל מנגנון הסיוע שנקבע בסבב ב' לשם התאמתו לצורכי העסקים. במסגרת בחינה זו מומלץ לשקול איחוד של מנגנון הסיוע לעסקים בעניין ההנחות בארנונה עם מנגנונים...
 • [alt]
  סבב ב' - ניצול נמוך בתוכנית הסיוע בהנחות הארנונה - מומלץ כי משרד הכלכלה ומשרד האוצר יבצעו בחינה של הסיבות לשיעור הקטן (22%) של ניצול תקציב הסיוע לעסקים ולמימוש זכויותיהם בסבב ב' כדי לבחון אמצעים לשיפור המודל והפעלתו וכדי לשפר את מיצוי הזכויות של בעלי ה...
 • [alt]
  סבב ב' - בחינת סיוע בהנחות ארנונה לגופים נוספים - מומלץ כי משרד האוצר והסוכנות יבחנו מנגנון משלים לגופים שאינם תחת הגדרת "עוסקים" שצפויה להם פגיעה כתוצאה ממשבר הקורונה. היות שגופים אלו לא נכללו בתוכנית הסיוע ובתקצובו, הרי שלצורך זה יידרש להעריך את סכום...

סיכום

הסיוע הממשלתי לעסקים במתן הנחה בארנונה בשל משבר הקורונה נעשה בשני סבבים. בסבב א' - באפריל 2020 - החליטה ממשלת ישראל לסייע לעסקים שהכנסותיהם נפגעו ממגפת הקורונה באמצעות אימוץ מנגנון למתן הנחות בתשלומי ארנונה שהכין משרד הפנים בשיתוף משרד האוצר. הפתרון היה מיידי וניתן לחלק גדול של העסקים במשק, תוך שמירה על תזרים המזומנים של הרשויות המקומיות ועל איתנותן הכלכלית. בסבב ב' - בספטמבר 2020 - נקבעו אמות מידה כדי לסייע באופן ממוקד לעסקים שעסקיהם נפגעו במידה רבה. לשם כך נבנה מנגנון מורכב להעברת נתונים בין שלושה גופים מרכזיים בתהליך - רשות המיסים, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים והרשות המקומית. במנגנון זה הנטל הבירוקרטי על העסקים היה גדול יותר, משך זמן הטיפול בבקשות היה ארוך יותר, ובתחילת פעילותו נוצרו עיכובים בטיפול בבקשות שהוגשו. במהלך הביקורת הסוכנות ורשות המיסים שיפרו את סדר הגשת הבקשות והטיפול בהן, הבירוקרטיה הוקטנה, והעסקים פונים כעת לסוכנות באופן מקוון באמצעות המרשתת וללא צורך להמציא אישור מרשות המיסים.

מומלץ כי משרד הפנים ומשרד האוצר ימשיכו לפעול בשיתוף פעולה וינתחו את צורכי העסקים והרשויות המקומיות ויעשו את כל הנדרש להגברת מיצוי הזכויות של עסקים הזכאים. מומלץ גם שיפעלו לתיקון הליקויים שעלו בביקורת ויקבעו קווים מנחים לתוכניות סיוע עתידיות, אם יידרשו.