facebook

השירות לציבור בחברת דואר ישראל בע"מ

שער ותוכן ענייניםwordpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
כריכהpdf
סוג הפרסום דוחות מיוחדים
מספר קטלוגי 001-2019
תאריך פרסום 05/2/2019
מספר ISSN 0793-1948

​פתח דבר

שירותי הדואר במדינת ישראל מוגדרים כשירותים חיוניים לציבור וניתנים בעיקר באמצעות חברת דואר ישראל. על חברת הדואר מוטלת החובה לתת בעיתות שגרה ובעיתות חירום שירותי דואר ובנקאות רבים בכל הארץ במחיר אחיד, והיא נדרשת לקיים פריסה ארצית של יחידות דואר במרחק קצוב מכל בית אב. צרכני דואר רבים תלויים ביחידות הדואר נוכח מקום מגוריהם, לשם הפעלת עסקיהם או בשל מצבם האישי או הכלכלי, ולפיכך שירותי דואר איכותיים, נגישים ויעילים יש בהם כדי לשפר את איכות חייהם.

בשל ההתפתחויות הטכנולוגיות עבר בשנים האחרונות תחום הדואר בארץ ובעולם שינויים משמעותיים שהתבטאו בירידה במשלוח מכתבים לעומת עלייה עקבית במשלוח חבילות. שינויים אלו ואחרים וכן הצורך בהגברת התחרות השפיעו על תקני השירות והתעריפים שקבעה המדינה ברישיון שניתן לחברה בתחילת שנת 2015.

בשנים האחרונות הגיע למשרד מבקר המדינה מידע - בין היתר מתלונות הציבור - אשר הצביע על הידרדרות מתמשכת באיכות שירותי הדואר. בעקבות כך החלטתי לבחון כמה שירותים מרכזיים בתחום הדואר וכן את השירות הניתן לאוכלוסיות ייחודיות.

לנוכח החיוניות של שירותי הדואר לציבור מצאתי לנכון להוסיף ע...

הגופים המבוקרים בפרק

  • חברת דואר ישראל בע"מ
  • משרד התקשורת
  • רשות המיסים בישראל
  • משרד הפנים - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

מילות מפתח

  • רמת השירות ללקוח
  • זמני המתנה
  • נגישות
  • נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
  • תחרות
word
pdf