facebook

דרושים סטודנטים לחטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה שבמשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור - לשכת תל אביב

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
פתוח
בתוקף עד:
15/10/2020 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

לחטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה שבמשרד מבקר המדינה בתל אביב דרושים סטודנטים לתואר ראשון או לתואר שני לעבודה מאתגרת ומעניינת עם תחושת סיפוק ושליחות בחברה נעימה.

המשרות מיועדות לגברים ולנשים.

החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה שבמשרד מבקר המדינה עוסקת במגוון נושאים הנוגעים לתחומי הבריאות, הרווחה החינוך, השכלה גבוהה, מקרקעין ובינוי ותרבות וספורט.

העבודה המוצעת כוללת, בין השאר, השוואות בינלאומיות בנושא הטיפול בקשישים בעת משבר הקורונה ובנושא בדיקות הקורונה: חקירות אפידמיולוגיות, מעבדות ודגימות.

כישורים נדרשים: גישה שירותית, אמינות, חריצות, דייקנות ויכולת התבטאות טובה מאד בעברית בכתב ובעל פה ושליטה מושלמת באנגלית.

היקף ההעסקה: עד 96 שעות חודשיות. בחופשות סמסטר ניתן יהיה להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות. על הסטודנט להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש לפחות. 

שעות העבודה: שעות העסקה הן גמישות ובלבד שיהיו בין השעות: 16:00-07:30.

התשלום:  לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

 משך העסקה המירבי הוא עד לקבלת תעודת הזכאות לתואר בכפוף לצרכי המשרד.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' הארבעה 19 תל אביב.

על מועמדים העומדים להתחיל את שנת לימודיהם הראשונה לצרף אישור על קבלתם ללימודים. על יתר המועמדים לצרף לבקשתם גיליון ציונים אחרון. מועמד שלא יצרף אישור לימודים או גיליון ציונים לא יוזמן לראיון.  למשרד שמורה הזכות לזמן לראיון עד 8 סטודנטים שממוצע ציוניהם הוא הגבוה ביותר מבין המועמדים.

זימון לראיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לראיון. כל מועמד/ת שיש לו/לה קרוב משפחה אשר מועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו/מועמדותה תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) התשס"ח-2007 ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

המועמד/ת שיזומן ירואיין ע"י ועדה שתבחר את המתאים/ה לאיוש המשרה.

את הבקשות אליהן יצורפו קורות חיים מפורטים, גיליונות ציונים יש להעביר עד ליום 15.10.2020   למייל  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת גיוס ומיון ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לחטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה - לשכת תל אביב".