facebook

מזכיר/ה בלשכת תל אביב

מאפיינים

סוג המשרה:
מזכיר/ה / קלדנ/ית
סטטוס המשרה:
פתוח
בתוקף עד:
25/07/2019 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

תיאור המשרה

דרוש/ה מזכיר/ה (למשרה זמנית) לתקופה של עד 9 חודשים לכל היותר, למשרד מבקר המדינה ללשכת תל אביב, רח' הארבעה 19, תל אביב.

ההעסקה תהיה בתנאי חוזה בשכר שווה ערך לדרגה 16 בדירוג המינהלי של עובדי מדינה.

תיאור התפקיד: 

העובד/ת יפעל/תפעל בהתאם להנחיות הממונה. ביצוע עבודות מזכירות שונות ובכלל זה: טיפול בדואר שוטף, קשר מול מנהלים ועובדים במשרד, קשר מול גורמי חוץ, טיפול במסמכים, הדפסות, מענה לטלפונים, דאגה לתקינות תפעולית של כל המערכות והציוד הנמצא בלשכה.

תנאים מוקדמים: 

12 שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה - חובה

הכישורים הנדרשים:

כושר ביטוי גבוה בכתב ובעל פה של השפה העברית וידיעת השפה האנגלית ברמה טובה 

ידע בתוכנות אופיס: Word, Excel, Outlook, Powerpoint

יכולת הקלדה מהירה

יסודיות ודייקנות

יחסי אנוש ונועם הליכות

תודעת שירות גבוהה ואחריות אישית

יכולת עמידה במצבי לחץ

יכולת לפעול באופן מסודר ומאורגן

תנאים נוספים:

1. 5 ימי עבודה בשבוע.

2. תידרש עבודה בשעות נוספות בהתאם לצרכי העבודה.

3. לא יתקבל/תתקבל מועמד/ת לעבודה אם מועסק/ת במשרד קרוב/ת משפחה שלו/ה, כהגדרתו בפיסקה 13.3 בתקשי"ר.

4. המשרה מיועדת הן לנשים והן לגברים.

5. העובד/ת יידרש/תידרש לעבור בדיקת סיווג בטחוני, כמקובל.

6. המשרד יפנה את המועמדים/ות המתאימים/ות, בהתאם לשיקול דעתו, לבחינות מיון וראיון אישי בפני ועדת קבלה.

 

למועמדים עם מוגבלויות ייערכו, ככל הניתן, התאמות במבחני המיון. המבקשים שתיערך לגביהם התאמה כאמור, יצרפו לטופס הבקשה למשרה פנויה את האישור המעיד על המוגבלות, יציינו את סוג ההתאמה הנדרשת והנימוקים לכך.

המועניין/נת להגיש מועמדות למשרה ימלא/תמלא טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115), יצרף קורות חיים, צילום תעודת בגרות מלאה והמלצות במרוכז למייל  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' גרציה בסלי, רכזת אגף משאבי אנוש ולציין "עבור משרה מזכירה (למשרה זמנית)". מועמד/ת אשר לא ימציא/תמציא צילום תעודת בגרות מלאה יחשב/תחשב כמי שאינו/אינה עומד/ת בתנאי הסף ולא יוזמן/תוזמן לראיון. את הפניות יש להעביר לא יאוחר מיום 25.07.2019.