לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
נציגויות ישראל בחו"ל; טיסות חילוץ; אזהרות מסע; ישראלים במצוקה

רקע

​ישראלים רבים שוהים בחו"ל תקופות קצרות, ארוכות או דרך קבע, וקיים צורך להעניק להם שירותים ממשלתיים בעיתות שגרה, לסייע להם בעת שהם נקלעים למצוקה, לספק להם מידע וכן לטפל בישראלים שנעצרו או נאסרו בחו"ל. משרד החוץ אמון על מתן מגוון שירותים לאזרח בחו"ל באמצעות גורמי ביצוע ומטה: האגף הקונסולרי, המחלקה לישראלים בחו"ל ו-103 נציגויותיו של המשרד בחו"ל, המספקות גם שירות קונסולרי.

נתוני מפתח

 • 9.2 מיליון

  יציאות של ישראלים לחו"ל בשנת 2019. בשנת 2020 בעקבות מגפת הקורונה מספר היציאות קטן ב-83%.

 • 1500

  אירועי מצוקה של ישראלים בחו"ל בממוצע בשנה.

 • 45

  טיסות חילוץ בתקופת מגפת הקורונה (מרץ - אפריל 2020), בסבסוד המדינה.

 • 6 מיליון ש"ח

  תקציב לסבסוד טיסות חילוץ בתקופת מגפת הקורונה.

 • 5,641

  ישראלים נרשמו לסיוע להטסה ארצה עם פרוץ מגפת הקורונה.

 • 3,550

  ישראלים נכלאו בחו"ל בשנים 2005 - 2020.

 • 40%

  מהאסירים שנבדקו בביקורת לא זכו לביקור של נציג ישראלי במועד.

 • 82

  אסירים שהורשעו בחו"ל ביקשו לרצות את מאסרם בישראל בשנים 2015 - 2019.

פעולות הביקורת

בחודשים מרץ 2020 - ספטמבר 2020 בדק משרד מבקר המדינה את אופן טיפול משרד החוץ בישראלים במצוקה בחו"ל. הבדיקה נעשתה במשרד החוץ. הביקורת התמקדה בגבולות אחריותה של המדינה לסייע לאזרחים במצוקה בחו"ל ובתקציב הפעילות הקונסולרית בנציגויות. 

כמו כן נבדקו פעילות האגף הקונסולרי והמחלקה לישראלים בחו"ל בתחום החילוץ וההטסה של ישראלים ממדינות שונות בעולם בעקבות מַגֵּפָת הקורונה, פרסום מידע לציבור באמצעות משרד החוץ ונציגויותיו בחו"ל והטיפול שניתן לעצירים ואסירים ישראלים בחו"ל. 

בדיקות השלמה נעשו במשרד התחבורה, במטה לביטחון לאומי, ברשות התעופה האזרחית, ברשות שדות התעופה, במשרד המשפטים, במשרד האוצר - אגף החשב הכללי, במשרד הבריאות, במשרד לביטחון הפנים, במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר. כמו כן נפגשו צוותי הביקורת עם גורמים פרטיים העוסקים בתחום החילוץ. במסגרת הביקורת נותחו גם בסיסי נתונים ממערכות המידע של משרד החוץ. נוסף על כך משרד מבקר המדינה הפיץ בקרב 103 נציגויות ישראל ברחבי העולם שאלון מקוון, ו-61% מהנציגויות השיבו עליו.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  היעדר אסדרה של הפעילות הממשלתית לסיוע לישראלים במצוקה בחו"ל: החוק אינו מחייב את הממשלה או כל גורם ממשלתי אחר לסייע לאזרחים במצוקה בחו"ל, ופעולת המדינה בתחום זה נעשית מכוח מחויבות ערכית. סמכותה הכללית של הממשלה לסייע לישראלים במצוקה בחו"ל מכוח סמכותה הש...
 • dislike
  תקציב ייעודי לשירות הקונסולרי ולסיוע הומניטרי במקרים חריגים: אין בידי משרד החוץ נתונים נפרדים ומאוגמים על תקציב הפעילות הקונסולרית או על ביצועה, ובשל כך הוא אינו יכול לפעול לפי מעגל התכנון והתקצוב למימוש יעדיו ומדיניותו. כמו כן, מדיניות משרד החוץ שלא ל...
 • dislike
  הפעילות הממשלתית לסיוע לישראלים במצוקה בחו"ל בתקופת מגפת הקורונה: אשר להטסת ישראלים ארצה בתקופת מגפת הקורונה (מרץ-אפריל 2020), נמצא כי הממשק המקוון באתר משרד החוץ שבו יכלו להירשם ישראלים בחו"ל שביקשו לחזור ארצה, נותר באתר המשרד, אך הוסר מהעמוד הראשי של...
 • dislike
  פרסום של מידע חיוני, התראות ואזהרות בקרב הישראלים היוצאים לחו"ל או השוהים בחו"ל: המידע שהתפרסם באתר המרשתת של משרד החוץ פזור באזורים שונים באתר ואינו ממוין לפי מדינות, תאריכים ומידת הרלוונטיות שלו. כמו כן, אזהרות מסע ומידע לציבור מתפרסמים במרשתת בשפה ה...
 • dislike
  הטיפול בישראלים הכלואים בחו"ל וכן הטיפול בתופעת ייצוא גת: הנציגויות הישראליות בחו"ל לא הקפידו להזין במערכות המידע שלהן את מלוא הפרטים על הכלואים שבתחום אחריותן, ובכלל זה פרטים מהותיים כגון מועד שחרורם מהמאסר, ומכאן שבסיס הנתונים במשרד החוץ אינו משקף את...
 • like
  משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את פעילות משרד החוץ על יחידותיו השונות, ובהן האגף הקונסולרי, המחלקה לישראלים בחו"ל, מרכז המצב וכן נציגויות ישראל ברחבי העולם, בתקופת מגפת הקורונה. מאז פברואר 2020 המשרד נדרש להגיש סיוע ומענה, ללא התראה מוקדמת, לאלפי ישראלים...
 • like
  כמו כן, יש לראות בחיוב את הנחיית משרד החוץ ולפיה בזמן המגפה הנציגויות יקיימו קשר טלפוני עם הכלואים בחו"ל כתחליף לביקור.

תרשים התקציר

סוגי אירועי מצוקה של ישראלים בחו"ל

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מומלץ כי משרד החוץ יפעל להסדרת הסמכתו לפעילות סיוע לאזרחים במצוקה בחו"ל. כמו כן, לנוכח החשיבות הרבה של התוויית גבולות אחריותה של המדינה לעניין הסיוע לאזרחיה ברחבי העולם, מומלץ כי משרד החוץ בשיתוף המל"ל יגיש לאישור הממשלה הצעה בתחום זה. במסגרת האמור, מו...
 • [alt]
  מומלץ כי כל אימת שמשרדי הממשלה בכלל, ומשרדי החוץ והתחבורה בפרט, יהיו מעורבים בטיפול בישראלים בחו"ל הנתונים במצוקה הדורשת מענה מיידי, יקפידו המשרדים לעגן בכתב כנדרש את תנאיה של כל התקשרות, לוודא כי היא תישא את חתימתם של הגורמים המקצועיים המוסמכים לכך, ל...
 • [alt]
  מוצע כי משרד החוץ יגדיר את המידע שעל הנציגויות לפרסם בערוצי המידע שהן מנהלות, בהתאם לאופי האירועים הרלוונטיים, ירכז במקום אחד באתר המרשתת את כל המידע בנוגע לכל אחת מהמדינות והנציגויות וכן יפרסם את המידע בשפות הרלוונטיות לאוכלוסייה הזקוקה לו. כמו כן, מו...
 • [alt]
  על משרד החוץ לטייב את בסיסי הנתונים בנושא כלואים בחו"ל ולוודא שהנציגויות מעדכנות את המידע באופן שוטף. כמו כן, עליו לרענן את הנחיותיו לנציגויות בעניין ביקורי הכלואים, לוודא כי יועמדו לרשותן המשאבים הנדרשים ליישום ההנחיות ולבחון אם ההנחיות אכן מיושמות בפ...

סיכום

​אסדרת מעורבות משרדי הממשלה וסיועם באירועי מצוקה של אזרחים בחו"ל עשויה להבטיח פעולה מהירה, יעילה, תקינה ושוויונית בעתיד. טיוב פעולתו של משרד החוץ לפרסום מידע עדכני ורלוונטי בקרב ישראלים היוצאים לחו"ל, וכן לניהול מערכות מידע מעודכנות בנוגע לטיפול בעצורים ואסירים בחו"ל, יתרום לשיפור השירות הניתן למיליוני אזרחי המדינה היוצאים מדי שנה לחו"ל.