לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
נכסי מקרקעין; התייעלות

רקע

​מקורות חברת מים בע"מ (להלן – החברה או מקורות) היא חברה ממשלתית שמטרתה לפתח את מקורות המים בישראל ולספק מים לתושביה. החברה היא ספק שירות חיוני ומונופול טבעי בתחום הולכת המים. כמו כן, החברה היא "רשות מים ארצית", ובין תפקידיה גם להקים את מפעל המים הארצי (המוביל הארצי), לנהלו, לספק ממנו מים ולעשות כל פעולה הדרושה לאספקת מים ממנו. בהחלטת הממשלה 4514 מפברואר 2019 נקבעו כמה צעדים לחיזוק איתנותה הפיננסית של מקורות וייעול משק המים, וזאת בין היתר בשל מצב המחייב ביצוע השקעות מהותיות במשק המים. הרשות הממשלתית למים וביוב (להלן – רשות המים) מופקדת על ניהול משק המים והביוב, ובין היתר קובעת את ההכנסות והעלויות המוכרות למקורות בתעריף.


נתוני מפתח

 • כ-20%

  השיעור של מרכיב מקורות בתעריף המים הממוצע לצרכן הביתי בשנים 2012 - 2019.

 • 1,659 מלמ"ק

  סופקו בידי מקורות בשנת 2020, שהם כ-69% מסך אספקת המים בישראל וכ-82% מהצריכה הביתית.

 • 1.5 מיליארד ש"ח

  היקף ההשקעות של מקורות בכל אחת מהשנים 2020 - 2022 על פי תוכנית הפיתוח שרשות המים אישרה בדצמבר 2019.

 • 5.4%

  שיעור התשואה על ההון בפועל בשנת 2020 (1.6% בשנת 2019). שיעור התשואה הנורמטיבית של מקורות עומד על 5.5% לפי כללי עלות.

 • 13.5 מיליארד ש"ח

  סכום ההתחייבויות של מקורות נכון לדצמבר 2020. ברכיב זה חל גידול של כ-24% בשנים 2016- 2020, זאת לעומת גידול של 24% ברכוש הקבוע וגידול של 16% בהון העצמי.

 • 3.9 מיליארד ש"ח

  סך ההכנסות ממכירות מים לשנת 2020. הרווח הכולל לשנה זו הסתכם בכ-199 מיליון ש"ח, (למול הפסד של כ-24 מיליון ש"ח ב-2019 בין היתר בשל עלויות תוכנית פריש...

פעולות הביקורת

​בחודשים אוגוסט עד דצמבר 2020 בדק משרד מבקר המדינה נושאים פיננסיים הקשורים לדוחות המאוחדים של חברת מקורות - אשר כוללים את חברות הבנות הנמצאות בבעלות כמעט מלאה של חברת מקורות. הנושאים שנבדקו הם: הצגת הדוחות הכספיים המאוחדים, ניתוח סעיפים מהותיים מהמאזן ומדוח רווח והפסד המאוחדים; יחסים פיננסיים מהדוחות המאוחדים; ניתוח הפערים בין העלויות המוכרות למקורות בתעריף לעלויותיה בפועל; ניתוח תקציב מול ביצוע בפועל; וסטטוס יישום הצעדים שנקבעו בהחלטת ממשלה 4514 וחסמים ביישומה כמו כן, נבחנו נתונים לשנים 2016 - 2020. הביקורת נעשתה בחברת מקורות וברשות המים. בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר, במשרד למשאבי מים וברשות החברות הממשלתיות.


תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  יחס כיסוי החוב: בשנים 2015 - 2016 היה יחס כיסוי החוב של חברת מקורות מעל 10% והגיע ל-14.6% בשנת 2016. משנת 2016 חלה ירידה חדה ביחס כיסוי החוב עד לשיעור של 4.5% בשנת 2018, דבר המבטא ירידה ביכולת החזר החוב של החברה באמצעות התזרים השנתי מפעילות שוטפת. בשנ...
 • dislike
  יחס המינוף: משנת 2017 חלה עלייה עקבית ביחס המינוף , והוא הגיע לשיעור של 69% בשנת 2019. לפי דוחות מקורות מדצמבר 2020, יחס זה עומד על 70.6%. ככל שיחס המינוף גבוה יותר, כך נשענת החברה יותר על הון חיצוני למימון פעילותה ופחות על הונה העצמי. יצוין כי יחס המי...
 • dislike
  דיווח מגזרי פעילות: הדיווח המגזרי בספרי מקורות אינו מבחין בין הפעילויות לפי סוגי המים השונים כמרכזי רווח נפרדים - מים מותפלים, מים שפירים מהטבע, מי קולחים ומים מליחים - כנדרש בהחלטת הממשלה 2318.
 • dislike
  השקעות בתקציב חידושים ושיפורים (חו"ש) - בשנים 2015 - 2019 פחת מפעלי מים השנתי היה כ-525 מיליון ש"ח בממוצע. תקציב הפיתוח באותן שנים, היה כ-843 מיליון ש"ח בממוצע, ותקציב החו"ש היה כ-153 מיליון ש"ח בממוצע, ותאם את סכום ההשקעה המרבי שהוגדר בכללים. עם זאת...
 • dislike
  עלויות הריבית בפועל מול עלויות הריבית המוכרות: עלויות הריבית בפועל של מקורות בשנים 2015 - 2019 היו גבוהות מעלויות הריבית שהוכרו לה בתעריף, בשל גיוס אגרות חוב במח"ם (משך החיים הממוצע) משוקלל של כ-12 שנים הגבוה מהמח"ם המוכר בתעריף (עשר שנים). ובשנת 2019 ...
 • dislike
  גביית דמי מים ממפיקים פרטיים: עד מועד סיום הביקורת, דצמבר 2020, לא נגבו כ-245 מיליון ש"ח מהחיובים מהמפיקים הפרטיים עם זאת, לפי כללי העלויות עד סוף 2020 הוכרה בתעריף למקורות בגין שנת 2019 הכנסה כאילו לא גבתה 130 מיליון ש"ח, דהיינו 115 מיליון...
 • dislike
  יישום ההוראות שנקבעו בהחלטת הממשלה 4514 משנת 2019 לחיזוק איתנותה הפיננסית של מקורות: עד מועד סיום הביקורת לא הושלמו הצעדים הבאים שנכללו בהחלטת הממשלה - העברת הזכויות בנכסי מפא"ר ומכירת מפעלי הקולחים והקמת שני מפעלי קולחים אחרים (סוגיית הקולחים היא תנא...
 • dislike
  תוכנית להשבחה ולמכירה של קרקעות ונכסים: מקורות איתרה ארבעה נכסי הנדל"ן למכירה, שמתוכם אישר דירקטוריון החברה שניים למכירה. מכירתם צפויה לשפר את יחס כיסוי החוב ואת יחס המינוף. נמצא כי נכון למועד סיום הביקורת, טרם פורסמו מכרזים פומביים למכירת ארבעת נכסי ה...
 • dislike
  מכירת מפעלי ההשבה שעל מקורות למכור: בשל המחלוקת בין רשות המים למקורות בכל הנוגע למנגנון מכירת שישה מפעלי הקולחין לספקי קולחין פרטיים, מקורות לא השלימה מכירת מפעלים אלו, הגם שנקבע בהחלטת הממשלה והוסכם על ידה כי המכירה תבוצע לא יאוחר מיום 31.10.19.
 • dislike
  היעדים הפיננסים שנקבעו למקורות: צוות האיתנות הפיננסית , הפועל על פי החלטת הממשלה 4514, קבע למקורות את היעדים הפיננסיים האלה: (א) יחס כיסוי חוב שבשנים 2020 עד 2025 לא יפחת מ-8%; בשנים 2026 עד 2029 לא יפחת מ-9%; ומשנת 2030 לא יפחת מ-10%. ; (ב) יחס מינוף ...

  תרשים התקציר

  פילוח עלויות מקורות לשנת 2020 (באלפי ש"ח)

  עיקרי המלצות הביקורת

  • [alt]
   מומלץ כי חברת מקורות, רשות המים וצוות האיתנות הפיננסית יפעלו לכך שלא תהיה התדרדרות ביחס כיסוי החוב של החברה וימשיכו לפעול ליישום הצעדים שנקבעו בהחלטת הממשלה 4514 מ-2019 לשם חיזוק איתנותה הפיננסית של החברה ובכך גם יימנע מצב שבו תישקל הורדת הדירוג של מקורות
  • [alt]
   מומלץ כי לצד קידומם של מפעלי מים חדשים בתוכנית הפיתוח שקובעת רשות המים, תבחן רשות המים במסגרת הליך קביעת תוכנית הפיתוח את השקעותיה של מקורות במערכות הקיימות למול הפחת השנתי ואורך החיים שלהן על מנת למקסם את התועלת שבשימור המערכות הקיימות.
  • [alt]
   מומלץ כי מקורות תמשיך לפעול להשלמת מימוש ארבעת הנכסים אשר אותרו על ידה ותגבש תוכנית רב שנתית להשבחת נכסיה. הדבר מתחדד בפרט לאור פערי השווי של ארבעת נכסיה האמורים בין מצבם הנוכחי למצבם כזמינים לבנייה. עוד מומלץ כי מקורות תבחן ביצוע הערכות שמאיות על נכסי...
  • [alt]
   על משרד האנרגייה, שאליו צפויות לעבור סמכויות המשרד למשאבי מים, רשות המים, רשות החברות ומקורות ליישב את חילוקי הדעות, לפעול להסרת החסמים שמונעים את יישום החלטת הממשלה בנושא פדיון מפעלי ההשבה, שהיא בבחינת חסם לאיחוד נכסי מפא"ר המצוינים בספרי מקורות ולמכי...
  • [alt]
   מומלץ כי צוות האיתנות הפיננסית יתכנס בתדירות שקבע בהחלטתו מדצמבר 2019. מן הראוי שצוות היישום, בראשות מנכ"ל משרד האנרגייה, שאליו צפויות לעבור סמכויות המשרד למשאבי מים, ימשיך לעקוב אחר יישום החלטת הממשלה ויפעל לקידומה.

  סיכום

  ​מקורות היא חברה ממשלתית בדירוג גבוה ויציב שאגרות החוב שלה נסחרות בבורסה. עם זאת, היא עומדת בפני אתגרים רבים, ובהם גידול ניכר בהיקפי תוכנית הפיתוח של החברה; התחייבויותיה הן 77% מהמאזן; יחס כיסוי החוב ויחס המינוף פחות טובים לעומת חברות דומות בארץ ובעולם וגם לעומת היעדים שנקבעו לה. רוב הצעדים שנקבעו בהחלטת הממשלה 4514, ומטרתם חיזוק איתנותה הפיננסית של מקורות, בוצעו או נמצאים בביצוע. אולם טרם יושמו צעדים שנקבעו בתחום הקולחים, המהווים תנאי לביצוע צעדים נוספים שחיוניים לאיתנותה הפיננסית. נוכח חשיבותה של איתנותה הפיננסית של מקורות להצלחת יישום תוכנית הפיתוח ובשל החשיבות הלאומית בתוכנית זו שנועדה גם להיערך לתקופות בצורת ממושכות, על משרד האנרגייה, שאליו צפויות לעבור סמכויות המשרד למשאבי המים, רשות המים, רשות החברות ועל החברה ליישב את המחלוקות ולפעול להסרת החסמים המונעים את יישומם של צעדים אלה.