facebook

מכרז פומבי 02/2022 - למתן שירותי ניהול, הטמעה, הגנה ותמיכה בתשתיות, במערכות מחשוב ובציוד קצה

מאפיינים :

מספר המכרז:
02/2022
סטאטוס:
פתוח
בתוקף עד:
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

תיאור

נבקש להודיעכם כי המשרד מעוניין לערוך שינויים בתנאי המכרז. לפיכך מועד הגשת ההצעות למכרז, יידחה למועד מאוחר יותר. 

בכלל זה, נאפשר גם סבב נוסף לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים. נשוב ונעדכנכם בהמשך על המועדים החדשים עם פרסום העדכון הצפוי  למכרז.

לתשומת לבכם, המועד האחרון להגשת הצעות ספקים למכרז 2-2022 

נדחה מתאריך 19.3.2023 לתאריך ה- 1.5.2023.


מצ"ב מסמכים למכרז הנדון לידיעתכם ושימושכם:

  1. מענה לשאלות הבהרה 

  2. נספח א' למענה לשאלות הבהרה
לתשומת לבכם: ועדת המכרזים עדכנה את מועדי פרסום התשובות לשאלות ואת המועד האחרון להגשת הצעות ספקים:

  • - מועד פרסום התשובות באתר האינטרנט של המשרד נדחה מה- 16.2.2023 לתאריך 28.2.2023. 
  •  
  • - מועד הגשת ההצעות של הספקים נדחה מה- 7.3.2023 לתאריך 19.3.2023.


משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) מבקש לקבל הצעות למתן שירותי ניהול, הטמעה, הגנה ותמיכה בתשתיות, במערכות מחשוב ובציוד קצה. לצורך כך המשרד יתקשר במסגרת המכרז עם שני ספקים למתן השירותים ויקבע את תחומי השירותים שיוזמנו מכל ספק ואת היקפם בהתאם לצרכיו ושיקוליו ובהתאם למוגדר במכרז. הספקים שיבחרו יספקו שירותי ייעוץ, הקמה, הטמעה ותמיכה טכנית שוטפת למערך המחשוב והסייבר של המשרד ועל פי צורכי המשרד. הספק יהיה אחראי בין השאר לתכנון הפרויקטים, להקצאת הגורמים המקצועיים ולניהולם ולביצוע הפרויקטים לפי תכולות ולוחות הזמנים שיגדיר המשרד ולתחזוקה השוטפת של המערכות השונות.

תנאי הסף

ניסיון - המציע (באופן עצמאי או במשותף עם חברת בת בבעלותו המלאה) הוא בעל ניסיון כמפורט להלן לשלושה לקוחות לפחות, במהלך כל אחת מחמש השנים שקדמו למועד פרסום המכרז, בהיקף התקשרות שנתי בסך 3,000,000 מיליון ₪ לפחות (לכל לקוח), וכל אחד מהלקוחות מעסיק 600 עובדים לפחות, ולפחות אחד מהלקוחות הוא גוף ציבורי כהגדרתו בסעיף 2.6 למכרז. על המציע למלא בנספח א' את הפרטים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי זה. להלן פירוט הניסיון הנדרש:

  1. ניסיון במתן שירותי תמיכה בתחנות ומשתמשי קצה.

  2. ניסיון בהקמה, ניהול ותמיכה בתשתיות מחשוב (רכיבי תקשורת ו- SYSTEM).

  3. ניסיון בייעוץ, הקמה, ניהול ותמיכה במערכות הגנה בסייבר.

  4. ניסיון באפיון, ניתוח וניהול פרויקטים במערכות מידע.

  5. ניסיון בניהול מוקד ומתן תמיכה בתשתיות מחשוב 24 שעות 7 ימים בשבוע. 

הסמכות - המציע (או במשותף עם חברת בת בבעלותו המלאה) עומד לפחות בשניים מתוך ההסמכות המקצועיות המפורטות בתנאי הסף במכרז (על המציע לצרף את תעודות ההסמכה להוכחת עמידתו בתנאי זה).

הגשת כלל המסמכים הנדרשים, כמוגדר במכרז בתנאי סף מינהליים.

לוח זמנים

שלבי המכרז
 מועד / מועד אחרון 
מקום/דרך ביצוע
קבלת שאלות המציעים בקובץ אקסל כאמור במסמכים
 17.1.2023
לדוא"ל: ari_lev@mevaker.gov.il
הפצת תשובות המזמין לשאלות המציעים והודעות של המזמין16.2.2023 בדואר אלקטרוני לנציגים שישלחו שאלות ובאתר המשרד
מקום הגשת ההצעותתיבת המכרזים שבלשכת תל אביב ברחוב הארבעה 19 תל אביב קומה 13.
המועד האחרון להגשת ההצעות
7.3.2023
עד השעה 15:00

על המציע להגיש את הצעתו במעטפה חתומה הנושאת את מספרו ושמו של המכרז בלבד ועל פי הנחיות המפורטות במכרז.

המידע בהודעה זו הינו כללי ותמציתי! בקישור ניתן לקרוא את מסמכי המכרז בנוסח המלא והמחייב של מכרז זה (להלן - הנוסח המלא)