לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
נהלים; חקירות; הפקת לקחים

רקע

​כלל יסוד בהליך הפלילי הוא שמירה על הפרדה בין הגוף החוקר ובין הגוף התובע ושמירה על עצמאות שיקול הדעת המשפטי של הגוף התובע. הפרדה זו נדרשת לצורך בקרה על הליך החקירה ושמירה על זכויות החשודים והנאשמים. ליווי פרקליט לחקירה היא שיטת פעולה נוהגת שהתגבשה במהלך השנים בקרב היחידות החוקרות והפרקליטות. כחריג לכלל ההפרדה, בתיקים מסוימים מצורף פרקליט מלווה לחקירות שתפקידו להכווין את החוקרים ולייעץ להם בסוגיות משפטיות, אך לא לבצע בעצמו את פעולות החקירה. שילוב הפרקליט בתיקים אלה נועד לשפר את איכות החקירה ולייעל את העבודה על התיק. ממשק נוסף שבו הפרקליטים מעורבים בחקירה הוא באישור שהם מעניקים לחוקרים לבצע תרגילי חקירה שבהם מופעלת מניפולציה כלשהי לצורך איסוף ראיות.

נתוני מפתח

פרקליטות המדינה והמשטרה לא נוהגות לסמן במערכות המחשוב שלהן את תיקי ליווי חקירה באופן מלא ושיטתי. במערכת המחשוב של הפרקליטות (מערכת תנופ"ה) סומנו רק חלק מהתיקים שהוקצה להם פרקליט כתיקי ליווי, ולכן נתונים אלו אינם משקפים את מלאי תיקי הליווי. (על פי נתונים שלוקטו באופן ידני מיחידות המשטרה, ניתן להעריך בהערכת חֶסֶר שמספר התיקים המלווים בפועל גדול פי 2.5 ממספר התיקים המלווים שבמערכת תנופ"ה).

נתוני מפתח

 • כ-40,000

  תיקים פליליים שהוגש בהם כתב אישום בממוצע לשנה בשנים 2017 - 2019.

 • כ-10%

  מהתיקים הפליליים שהוגש בהם כתב אישום מטופלים בפרקליטות.

 • 452

  תיקי חקירה סומנו במערכת תנופ"ה כתיקים שלוו ידי פרקליט בשנים 2017 - 2019.

 • ב-31%

  מהתיקים המלווים שנפתחו במערכת תנופ"ה ושהוגש בהם כתב אישום, הוזנו נתונים שגויים, למשל שמועד הגשת כתב אישום היה זהה או מוקדם למועד תחילת הליווי.

 • 15%

  מהתיקים המלווים שנפתחו במערכת תנופ"ה נסגרו בתום החקירה מבלי שנפתח בגינם תיק פלילי בפרקליטות המדינה.

 • ב-72%

  מהתיקים המלווים שנפתחו במערכת תנופ"ה הוגש כתב אישום.

פעולות הביקורת

​בחודשים פברואר עד יולי 2020  בדק משרד מבקר המדינה את נושא הליווי המשפטי של פרקליטים לחקירות משטרה וכן את מתן אישורי הפרקליטות לביצוע תרגילי חקירה . בביקורת נבדקו: שמירת ההפרדה בין תפקיד הפרקליט המלווה לבין צוות החקירה, הרישום והתיעוד של עבודת הפרקליט המלווה, המעמד הנורמטיבי של הכללים לליווי חקירה, אישור הפרקליט לשימוש בתרגילי חקירה ובקרה עליהם וביצוע הפקות לקחים בעקבות פגמים ומחדלים בחקירה. הביקורת נערכה ביחידות החוקרות במשטרה ובפרקליטות.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  המסגרת הנורמטיבית להסדרת עבודת הפרקליט המלווה - סמכויות פרקליט מלווה, המופעלות במאות תיקים בשנה, לא נקבעו בחקיקה ראשית. נמצא כי לאחר שהן הוסדרו בהנחיית פרקליט מדינה ב-2017, החליט פרקליט המדינה דאז ב-2019 להסב את ההנחיות לנוהל פנימי, חרף העובדה שמדובר ב...
 • dislike
  גבולות המעורבות של הפרקליט המלווה בחקירה - הנוהל הפנימי מתייחס לסוגיית המעורבות של הפרקליט המלווה בחקירה ובניתובה באופן כללי שמותיר שיקול דעת נרחב לפרקליט לרמת המעורבות ובאופן העברת התובנות, ההמלצות וההנחיות לצוות החוקר.
 • dislike
  ממשקי העבודה של הפרקליטות עם המשטרה - לא נקבעו כללים מנחים בנוהל הפנימי להקצאת פרקליט מלווה. ביחידות השונות בפרקליטות מתקבלות החלטות פרטניות בדבר הקצאת פרקליטים מלווים לחקירות, לרוב לאחר קבלת פנייה מהיחידות החוקרות במשטרה.
 • dislike
  היעדר נתונים מלאים ומהימנים על היקף תיקי ליווי חקירה - הפרקליטות והמשטרה אינן מנהלות רישום שיטתי ומלא במערכות המחשוב שלהן לגבי תיקי החקירה שבהם התבקשה הקצאת פרקליט מלווה ולגבי התיקים שבהם הבקשה נענתה בחיוב. הנתונים שנמצאו במערכת תנופ"ה בפרקליטות אינם מ...
 • dislike
  קצין חקירות משפטן - פרט לשיטת הפעולה של פרקליט מלווה, בקרה נוספת על חקירות נעשית באמצעות קציני חקירות משפטנים הפועלים במשטרת ישראל ומוצבים במרחבים ובתחנות. נמצא כי המשטרה לא תיקננה תפקיד של קצין חקירות משפטן ב-32 תחנות מתוך 80 תחנות המשטרה והמרחבים האו...
 • dislike
  אישור תרגילי חקירה - במהלך חקירה בפני החוקרים עומדת אפשרות לנקוט תרגילי חקירה, שהם שם כולל להפעלת מניפולציות על החשוד או העדים שתכליתן השגת ראיות. למשל: מדובב שמפתח שיחה עם החשוד; סוכן סמוי שרוכש סמים או נשק ומפליל את המוכר; העברת מידע מוטעה לחשוד כדי ...
 • dislike
  הפקת לקחים בפרקליטות - הפקת לקחים כדבר שבשגרה היא כלי ארגוני המאפשר התייעלות, למידה מכשלים ומטעויות, תיקון, הבהרה ויצירת כללים ארגוניים ברורים ואחידים. בפסקי דין שבהם התגלו כשלי חקירה חריגים אגב הדיון המשפטי, התבקשו גורמי החקירה והתביעה לערוך הפקת לקחים.
 • like
  יש לציין לחיוב את מחוז ירושלים של המשטרה ומחוז ירושלים של הפרקליטות על חתימת נוהל עבודה משותף. הנוהל מגדיר את התנאים המצדיקים בקשה להקצאת פרקליט מלווה, את פירוט תפקידיו של הפרקליט המלווה ואת החובות הנדרשות מהיחידה החוקרת במהלך הליווי.

תרשים התקציר

פעולות ליווי חקירה בהתאם לאבני דרך מרכזיות בחקירה

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מומלץ למשרד המשפטים וליועץ המשפטי לממשלה לבחון מהי המסגרת הנורמטיבית הנדרשת להסדרת סמכותו של פרקליט מלווה.
 • [alt]
  מומלץ כי פרקליט המדינה יבחן איחוד נהלים והנחיות לכלל מערך התביעה, אשר יגדירו את ההפרדה בין החקירות לתביעות ואת הקריטריונים לחריגה מהם במסגרת ליווי משפטי לחקירה. על גורמי התביעה בפרקליטות ובמשטרה להטמיע את הכללים לליווי משפטי לחקירה בקרב כלל הפרקליטים ...
 • [alt]
  על הפרקליטות לוודא כי עובדיה מקפידים להזין למערכת נתונים מדויקים, כך שיהיה אפשר לבחון כראוי את היקף השימוש בליווי חקירה ולנתח את הקצאת המשאבים הראויה עבורו. עוד מומלץ כי הפרקליטות והמשטרה תמסדנה הליך תקופתי סדור לביצוע בקרה כדי להבטיח את מהימנות הנתונים.
 • [alt]
  מומלץ כי במסגרת "רפורמת הליך הוגן" משרד המשפטים יעסוק גם בתפקידה של הפרקליטות להגן על זכויות נאשמים וחשודים ובכלל זה בנסיבות שבהן ימנעו מהגשת כתבי אישום בעת נפילת פסול בתרגילי חקירה. מומלץ כי המשטרה והפרקליטות תבחנה כתיבת נוהל משותף לאישור תרגילי חקירה...
 • [alt]
  על הפרקליטות לוודא שבמקרים שבהם התגלו טעויות או כשלים בחקירה יופקו לקחים ברמה היחידתית, ובייחוד במקרים שבהם בתי המשפט הורו על כך.

סיכום

​ההגנה על זכות ההליך ההוגן ועל זכויות האדם של החשודים והעדים מחייבת תשומת לב יתרה בממשקים שבהם יש חריגה מעקרון הפרדת הרשויות. מומלץ כי משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה יבחנו מהי המסגרת הנורמטיבית הנדרשת לעיגון הסמכות לפעול בשיתוף פעולה עם היחידה החוקרת במהלך החקירה ולהבנות את שיקול הדעת של הפרקליטים הנמצאים בממשק העבודה עם היחידה החוקרת. עוד מומלץ כי הפרקליטות תקפיד על תיעוד ראוי, ותקדם הפקת לקחים כחלק בלתי נפרד מהעבודה השוטפת על התיקים.