facebook

משרד מבקר המדינה בוחן את הסיכונים העולים מתוך הדוחות הכספיים של התעשייה האווירית, לקראת הנפקתהּ

מבקר המדינה: "אנו בודקים את הסיכונים העולים מהדוחות הכספיים של התעשייה האווירית לקראת ההנפקה, על מנת לוודא השאת ערך למדינה ולציבור בתהליך ההנפקה. חשוב שכלל החברות הממשלתיות ייתנו ביטוי מלא לנכסיהן, בפרט לנדל"ן, בדוחות הכספיים"

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, הודיע היום (ג'), 5 ינואר 2021, כי לקראת הנפקת התעשייה האווירית, משרדו בוחן את הסיכונים העולים מתוך הדוחות הכספיים של התעשייה האווירית, על מנת לוודא כי המדינה והציבור יזכו לערך הגבוה ביותר מההנפקה הצפויה. 

להלן דברי המבקר: 

"אני רואה חשיבות רבה בעריכת ביקורת פיננסית על הדוחות הכספיים של התעשייה האווירית, ובפרט בתקופה זו שהחברה מתעתדת לצאת להנפקה. 

זאת, כחלק מהיעד שקבעתי להרחיב את הביקורות הפיננסיות בחברות ממשלתיות, תאגידים ציבוריים, רשויות מקומיות ובכלל הגופים המבוקרים.

בדוח שפרסמנו במרץ 2020 בנושא הסדר הנכסים עם חברת החשמל, ראינו שהייתה השפעה משמעותית לרישום הנכסים על עלויות הרפורמה. מצאנו שהסדר הנכסים גובש על בסיס מסד נתונים של חח"י אשר כלל את הנכסים המהותיים של החברה בלבד, ללא נכסים תפעוליים משניים רבים. לפיכך, קיימים נכסים רבים שלא נוהל לגביהם משא ומתן על השבתם לידי המדינה, ולא ניתן לשלול את האפשרות שחלק מהם עשויים להיות מהותיים עבור המדינה. 

בנוסף, בעת חתימת ההסדר היה בידי המדינה אומדן שווי של 27 נכסים בלבד, מתוך רשימת 220 הנכסים שהעבירה חח"י למדינה. לפיכך, לא היה בידי המדינה מידע בנוגע להיקף הנכסים המוחזקים בידי חח"י, ולא היה אפשר לעמוד על מידת מיצוי זכויותיה של המדינה ועל היקף הוויתורים שהסכימה להם במשא ומתן עם החברה.

המלצנו בדוח כי אגף החשב הכללי ורשות החברות הממשלתיות יחזיקו בשגרה ברשימה המלאה של נכסים המוחזקים בידי כלל החברות הממשלתיות והכוללת מידע על מהות הנכס ופרטי השימוש בו וכי רשות החברות הממשלתיות והחשב הכללי יבחנו גיבוש מנגנון לבקרה שוטפת ועדכנית לשווי הנכסים המוחזקים בכלל החברות הממשלתיות אשר נכסיהן אינם מקבלים ביטוי מלא בדוחות הכספיים.

כעת, שהתעשייה האווירית מתעתדת לצאת להנפקה, אנחנו צריכים לוודא שהמדינה והציבור משיאים ערך מההנפקה העתידית ושהרישומים בדוחות הינם כנדרש".

המבקר התייחס לנושא בכנס משותף של לשכת רואי חשבון, לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל ורשות החברות הממשלתיות.

הכנס בנושא" חברות ממשלתיות ותאגידים ציבוריים על שולחן הניתוחים הפיננסיים, ביקורת ובקרה לקראת שנת 2021.