facebook

כוונה להארכת התקשרות עם חברת נאוטק בע"מ לרישוי תוכנת Zoom

מאפיינים :

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
15/03/2021 00:00
סוג:
כוונה להתקשרות מול ספק אחד
יחידה מפרסמת:
אגף מערכות מידע

תיאור

משרד מבקר המדינה בוחן הארכת התקשרות עם חברת נאוטק בע"מ לרישוי תוכנת Zoom בהיקף 109,582 ש"ח עד מרץ 2022.

זאת בהליך של ספק יחיד על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1992.

להלן חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית במשרד שלפיה הספק הנ"ל הוא הגוף היחיד היכול לספק את השירותים האמורים הנדרשים למשרד.

אדם שסבור כי קיים ספק אחר שמסוגל לספק את השירות מוזמן לפנות למשרד בכתב ולהודיע את זהותו של אותו ספק וזאת לא יאוחר מ- 15/03/2021.

הפנייה תיעשה לאחראית ההתקשרויות באגף מערכות מידע של המשרד, גב' א. לוי, באמצעות דוא"ל לכתובת  ari_lev@mevaker.gov.il