facebook

אודות

 • רקע כללי


  רקע כללי על אודות נציב תלונות הציבור

   
 • חוקים


  נציבות תלונות הציבור מבצעת את פעילותה מתוקף חוק יסוד מבקר המדינה וחוק מבקר המדינה

   
 • נתונים על תלונות


  פירוט הנתונים לשנת 2017

   
 • לקרב רחוקים


  מודל הנגשת נציבות תלונות הציבור באמצעות לשכות אזוריות לקבלת קהל

   
 • הגנה על חושפי מעשי שחיתות


  הודעה לפי סעיף 45ו' לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב] בעניין ההגנה על חושפי מעשי שחיתויות

   
 • החלטות נציב תלונות הציבור


  בהתאם להחלטת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור יתפרסמו באתר המשרד, מעת לעת, החלטות מלאות של נציב תלונות הציבור, שיש בהן חשיבות ציבורית ומשפטית