facebook

יום הבריאות הבינלאומי

היום מציינים ברחבי העולם את יום הבריאות הבינלאומי. משרד מבקר המדינה עוסק בהרחבה בתחומי הבריאות

יום הבריאות הבינלאומי מצוין מדי שנה ב-7 באפריל. בשנה זו ארגון הבריאות העולמי מבקש להעלות על סדר היום את חשיבות השוויון בקבלת שירותים רפואיים ובגישה אליהם.

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור עוסק בהרחבה בתחומי הבריאות. החטיבה לביקורת חברה ורווחה ערכה דוחות ביקורת מכוננים בתחום, וביניהם דוח הביקורת השמירה על זכויות החולה המאושפז ועל כבודו. בדוח זה בדק משרד מבקר המדינה את אופן שמירת זכויות החולה וכבודו בבתי החולים הכלליים. בין הליקויים העיקריים עלה כי קיימת אי-הקפדה על קבלת הסכמה מדעת לטיפול רפואי, טעויות ברשומות הרפואיות של החולים המאושפזים ותנאי אשפוז לא מספקים בבתי החולים הכלליים.

בנציבות תלונות הציבור מתקבלות מדי שנה תלונות רבות בתחום הבריאות. בשנת 2018 התקבלו בנציבות 504 תלונות בתחום שירותי הבריאות, ובהן תלונות על קופות החולים, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, נציבות קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, היחידה לקנביס רפואי ועוד. 

להלן כמה דוגמאות לתלונות שבהן טיפלה הנציבות:

תוספת כוח אדם למחלקת הדיאליזה בבית החולים יוספטל באילת

מטופל במחלקת דיאליזה בבית החולים ע"ש יוספטל באילת התלונן על מחסור בכוח אדם במחלקה, דבר הפוגע בשירות למטופלים. בעקבות פניית הנציבות, ביצע משרד הבריאות ביקורת במחלקה, וזו העלתה שהעומס במחלקה גדול ביותר ויש מחסור בתקינת כוח האדם. בהמלצת משרד הבריאות, הוסיף בית החולים כוח אדם מינהלי, כוח עזר ואחות. מעקב הנציבות העלה כי בית החולים פועל לגיוס כוח אדם נוסף, למרות הקושי בגיוס כוח אדם רפואי באילת.

מימון קנביס לנפגע תאונת עבודה

אדם המוגדר כנפגע עבודה התלונן על כך שקופת החולים "שירותי בריאות כללית" מסרבת לממן את עלות הקנביס הרפואי שלו. קנביס רפואי אינו נכלל בסל שירותי הבריאות, אך נפגעי תאונות עבודה זכאים למימון קנביס רפואי מכוח ההסכם של קופת החולים עם מבוטחיה. בירור הנציבות העלה כי רופא המוסד לביטוח לאומי אישר את הטיפול בקנביס הרפואי אולם קופת החולים סירבה לממן זאת. רק בעקבות התערבות הנציבות הסכימה קופת חולים "כללית" לממן למתלונן את עלות הקנביס הרפואי והיא אף השיבה לו את הכספים ששילם עד לאותו מועד.

קופת החולים ביטלה את מימון הטיפולים הרפואיים וחזרה בה

נפגעת תאונת עבודה, שטופלה במשך שנים בבית החולים "סורוקה" במימון "מכבי שירותי בריאות", פנתה בתלונה על כך שקיבלה הודעה מבית החולים כי לא יכבד עוד את התחייבויות "מכבי" וכי עליה לשלם בעצמה את עלות הטיפול בסך כ-6,000 ש"ח. בבירור של נציבות תלונות הציבור, טען בתחילה בית החולים כי הטיפול הופסק משום ש"מכבי" הודיעה לו שהטיפול אינו נכלל בסל הבריאות ושההתחייבויות ניתנו למטופלת בטעות. בבירור הנציבות עם "מכבי" התגלה כי בכפוף להסכם הקופה עם מבוטחיה, היא מחויבת לתת לנפגעי עבודה גם טיפולים שאינם נכללים בסל הבריאות. בעקבות התערבות הנציבות, "מכבי" נאותה לתת את ההתחייבות להמשך הטיפול במתלוננת, והנציבות דרשה משני הגופים לחדד את הנהלים בנושא מתן שירותים מחוץ לסל שירותי הבריאות לנפגעים בעבודה, על מנת למנוע הישנות מקרים מסוג זה.