facebook

יפעת מידע תקשורתי בע"מ - התקשרות בפטור ספק יחיד

מאפיינים :

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
03/10/2019 00:00
סוג:
כוונה להתקשרות מול ספק אחד
יחידה מפרסמת:
רכש

תיאור

בכוונת משרד מבקר המדינה להתקשר עם חברת "יפעת מידע תקשורתי בע"מ", ספקית שירותי ניטור מידע מעיתונות כתובה וניטור מידע מהטלויזיה והרדיו (להלן: הספק) כספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.

 

להלן עיקרי ההתקשרות:

​(א) נושא ההתקשרות: שירות אספקה של ניטור מידע.

(ב) תקופת ההתקשרות: מ-01/09/2019 עד 31/08/2019.

(ג) סכום ההתקשרות: 105,300 ₪ כולל מע"מ.


להלן מובאת חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית במשרד שלפיה הספק הנ"ל הוא הגוף היחיד היכול לספק את השירותים האמורים הנדרשים למשרד.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות, מוזמן לפנות למשרד מבקר המדינה בכתב ולהודיע לו את זהותו של הספק וזאת לא יאוחר מיום 03/10/2019.

הפנייה תיעשה למנהל הרכש של המשרד, מר ערן צדוק, בפקס שמספרו 03-6844053.