facebook

השבוע בוועדה לענייני ביקורת המדינה: דיון בדוחות המבקר על מזרח ירושלים והמוסד לביטוח לאומי בין התאריכים 22-20.2 (23.2)

הפרצות שנותרו לאורך תוואי קו התפר בגזרת עוטף ירושלים, המחסור בכיתות במזרח העיר - והחשש שקרן המוסד לביטוח לאומי תתרוקן בעוד 21 שנה: אלה הנושאים שבהם דנה הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת השבוע, בעקבות הממצאים שעלו מדוחות המבקר

הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת דנה השבוע בדוחות מבקר המדינה על מעמד מזרח ירושלים ועל משבר הגרעון במוסד לביטוח לאומי.

את הדיון שעסק במזרח ירושלים (20.2) פתח מנהל החטיבה לביקורת מערכת הביטחון, איתן דהן, שהציג את דוח המבקר משנת 2018 שמצא ליקויים באזרוח המעברים ובהכשרת המאבטחים. דהן הוסיף כי קיימות פרצות במכשול שבקו התפר באזור ירושלים, וכי הרשויות אינן מממשות את תפקידן בתחומי החינוך והרווחה.

איל זוננפלד, מנהל אגף בחטיבה לביקורת מערכת הביטחון, אמר כי "נותרו שתי פרצות לאורך תוואי התפר בגזרת עוטף ירושלים והן עדיין מהוות סיכון ממשי. אחת הפרצות הובילה לרצח אורי אנסבכר ז"ל".

עמוס אולצוור, סגן מנהל אגף בחטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון, הציג את הנתונים שעלו מן הביקורת והתייחס בדבריו לליקויים בעניין טיפול המוסד לביטוח לאומי בבקשה לקביעת מעמד תושבות לערביי מזרח ירושלים: "נמצא שאושרו כמעט ממחצית ההשגות של תושבי מזרח ירושלים בבית המשפט על החלטות הביטוח הלאומי". 

עילם בנו, סגן מנהל אגף בחטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה, התייחס לנושא השירותים החברתיים לחברה הערבית במזרח ירושלים ואמר שכ- 2,000 כיתות חסרות במזרח העיר, וכי לעיריית ירושלים אין די נתונים על ילדים שאינם רשומים בשום מוסד חינוכי. 

יומיים לאחר הדיון על מזרח ירושלים, שבה הוועדה והתכנסה (22.2) כדי לדון באיתנות הפיננסית של המוסד לביטוח לאומי, כפי שהשתקפה בשלושה דוחות שפרסם מבקר המדינה ב-2015, ב-2016 וב-2021.

צחי סעד, מנהל החטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות, ציין בדיון כי "בשנים הבאות צפוי הביטוח הלאומי להתמודד עם שינויים דמוגרפיים מהותיים, בהם הזדקנות מהירה של האוכלוסייה שתביא לעלייה משמעותית בחלקה היחסי של האוכלוסייה המבוגרת בישראל". על פי נתונים משנת 2021, בעוד ארבע שנים התשלומים שיצטרך המוסד לביטוח לאומי להעביר למבוטחים צפויים להיות גבוהים מהתקבולים - ובשנת 2044 צפויה קרן המוסד לביטוח לאומי להתרוקן.

דוחות מבקר המדינה התריעו כי בשנים הקרובות תשלומי הריבית ופירעונות הקרן לא יוכלו להירשם ולשמש כחלק מהכנסות המדינה ומשרד האוצר ייאלץ להזרים כסף למוסד. "היעדר טיפול יסודי בגרעון האקטוארי של הביטוח הלאומי עלול להפסיק את הגידול בקרן הביטוח הלאומי בתוך שנים ספורות, לרוקן את הקרן כעשרים שנים לאחר מכן, לפגוע בתשלומי הקצבאות לאזרחים ובעתיד להעמיד בסיכון את הביטוח הסוציאלי שלהם", הדגיש סעד.

לקריאת הדוחות: