facebook

מכרז פומבי מספר 1/2019 לשירותי תמיכה והטמעה למערך המחשוב

מאפיינים :

מספר המכרז:
01/2019
סטאטוס:
פתוח
בתוקף עד:
07/08/2019 14:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
אגף מערכות מידע

תיאור

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מבקש לקבל הצעות לשירותי תמיכה והטמעה למערך המחשוב.


1. תמצית השירות: איוש ותפעול מרכז השירות של אגף מערכות מידע, טיפול בתחנות עבודה וציוד היקפי, תמיכה בעובדי משרד מבקר המדינה בשימוש בסביבת העבודה הממוחשבת, הטמעת מערכות וכלים ממוחשבים חדשים, ועוד.


2. המציע שייבחר (להלן - הספק) יידרש להמציא למשרד לפני ביצוע ההתקשרות עמו את כל האישורים התקפים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.


3. תקופת ההתקשרות תהיה שנתיים ממועד תחילת הספקת השירות, למשרד שמורה הזכות להארכת השירות בארבע שנים נוספות, שנה אחת בכל פעם, עד לסך שש שנות התקשרות.


4. תנאי המכרז המלאים והמחייבים, האופן והמועד האחרון להגשת ההצעות הם אלה המופיעים בנוסח המלא של המכרז.


5. התנאים המוקדמים המקצועיים להשתתפות במכרז:

5.1.1 היקף פעילותו של המציע בתחום השירותים האמור בתקופה האחרונה היה שני מיליון ש"ח לפחות. המציע יצרף אישור רואה חשבון לעמידתו בתנאי זה.


6. המציע סיפק בתקופה האחרונה שירותים מקצועיים בתחום השירותים האמור לשלושה לקוחות שונים לפחות, שכל אחד מהם מעסיק 200 עובדים לפחות. היקף הפעילות המצטבר לתקופה לכל לקוח צריך להיות 500,000 ש"ח לפחות (לא כולל מע"מ)


7. על המציע לשלוח טופס רישום למכרז לנציגו המוסמך של המשרד, כמפורט בכתב המכרז בסעיף 0.3.5 לא יאוחר מיום 04/07/2019 בשעה 12:00.


8. שאלות המציעים יופנו בכתב בלבד בפורמט WORD לנציגו המוסמך של המשרד, לא יאוחר מיום 11/07/2019 בשעה 12:00.


9. תשובות המשרד על כל השאלות יישלחו בדוא"ל לכל המציעים שהתקבל מהם טופס רישום למכרז עד לתאריך 25/07/2019. בתשובות ייכללו גם שינויים ותיקונים שייעשו במכרז בעקבות שאלות המציעים, אם יהיו כאלה.


10. המציע יגיש הצעה אחת במעטפה שעליה ייכתב "מכרז מס' 01/2019 לשירותי תמיכה והטמעה במערכת המחשוב", שתכלול את טופס הגשת ההצעה מלא וחתום במעטפה סגורה וכן את כל המסמכים הנדרשים במפרט במעטפה סגורה נוספת.


11. את המעטפה יש לשלשל לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד בתל אביב (ברחוב הארבעה 19, מגדל התיכון, קומה 13), לא יאוחר מיום 07/08/2019, בשעה 14:00.


12. המשרד שומר לעצמו את הזכות לדחות את מועד הגשת ההצעות לפי שיקול דעתו.

 

הנוסח המלא של המכרז - לשירותי תמיכה והטמעה במערך המחשוב