facebook

מכרז 36/2020 - לעבודות גרפיקה עבור תערוכת מורשת במשרד מבקר המדינה בירושלים

מאפיינים :

מספר המכרז:
36/2020
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
14/10/2020 00:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
רכש

תיאור

המידע בהודעה זו הינו כללי ותמציתי! אלו מסמכי המכרז בנוסח המלא והמחייב.

משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור (להלן - המשרד) מזמין בזה להציע הצעת מחיר תחרותית לעבודות גרפיקה עבור תערוכת מורשת, לפי כל התכניות, המפרטים, המסמכים והתנאים המפורטים במסמכי המכרז ברח' מבקר המדינה 2, ירושלים.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:

 1. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בעיצוב והפקות גרפיות עבור תערוכות ותצוגות קבע מוזיאליות שנפתחו לקהל במהלך 7 השנים האחרונות.

 2. המציע יצרף להצעתו: קורות חיים, המלצות, פירוט עבודות ופרויקטים במהלך 7 השנים האחרונות.

 3. כדי להוכיח את ניסיונו כנדרש על המציע לצרף תיק עבודות עם הפרטים האלה: תיאור העבודות שביצע, היקף העבודות וסכומיהן, מועדיהן, שם הלקוח, שם איש הקשר אצל הלקוח ומספר הטלפון שלו.

 4. על המציע למלא את הרשימה שבטבלה בנספח א' למכרז באופן מלא ומדויק. המצאת הטבלה כאמור גם היא תנאי סף להשתתפות במכרז.

 5. על המציע לצרף את כל התצהירים והאישורים כנדרש לפי סעיף 2ב (א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"-1976.

 6. על המציע לצרף תצהיר בכתב שלו בדבר קיום חובותיו וחובות בעלי השליטה בו בעניין זכויות העובדים על פי חוקי העבודה, על פי צווי ההרחבה ועל פי ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף החלים על המציע כמעסיק לצורך הספקת השירותים ובדבר התחייבותו שלא להעסיק עובדים זרים לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, כנדרש בהוראות החשב הכללי (הוראה 7.11.3 לתכ"ם החדש כפי שנוסחה מעת לעת).

 7. על המציע לצרף אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הרשעות בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות ובדבר קנסות כאמור לעיל בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות או היעדרם. 

 8. אם המציע או מישהו מבעלי השליטה בו נקנסו בידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בשני קנסות או יותר בגין עברות על חוקי העבודה המפורטים בנספח ג' בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות - תיפסל הצעתו על הסף.

 9. אם המציע או מישהו מבעלי השליטה בו הורשעו בעברה פלילית אחת או יותר על פי חוקי העבודה המפורטים בנספח ג' בשלוש השנים האחרונות שלפני המועד להגשת ההצעות - תיפסל הצעתו על הסף.

 10. המציע יחתום על תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלויות וכן על כל הנספחים כנדרש במסמכי המכרז.

 11. על המציע להשתתף בסיור מציעים שיתקיים במבנה המשרד בירושלים. 

מועד אחרון להגשת הצעות הוא ב- 14.10.2020 בשעה 14:00.