facebook

מכרז 42/2020 - בניין משרד מבקר המדינה בחיפה - שירותי ניהול, תחזוקה, ניקיון, גינון והדברה

מאפיינים :

מספר המכרז:
42/2020
סטאטוס:
פתוח
בתוקף עד:
23/07/2020 14:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
רכש

תיאור

המידע בהודעה זו הינו כללי ותמציתי! להלן הקישור למסמכי המכרז בנוסח המלא והמחייב של מכרז זה (להלן - הנוסח המלא).

 

משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור (להלן - המשרד) מבקש הצעות לשירותי ניהול, תחזוקה, ניקיון, הדברה וגינון לבניין המשרד בחיפה בכתוכת: רחוב חסן שוקרי 12 בחיפה, למערכות ולמתקנים שבשטחו ולחצרות (להלן - השירותים או העבודה). שטח הבניין הוא כ- 2,000 מ"ר בשתי קומות מעל הקרקע וכ- 500 מ"ר במרתף; כמו כן צמודים לו חניון וחצרות חיצוניים.

 

הקבלן הזוכה יקבל את בניין משרד מבקר המדינה במצב AS IS, והאחריות לתחזוקה תועבר לידיו במלואה, למעט במגבלות המפורטות במפרט, עם חתימת החוזה בידי המורשים מטעם המשרד. הצעת הקבלן תהווה אישור כי בדק את מצבו הפיסי של המבנה, המערכות, הציוד וכד'.

***יש להגיע לכנס ספקים עם מיגון נגד קורונה בהתאם להנחיות התו הסגול!

להלן פירוט המועדים של שלבי המכרז:

 
שלבי המכרז מועד / מועד אחרון מקום / דרך ביצוע​​
סיור קבלנים
השתתפות חובה!
2/6/2020
בשעה 10:00​
בלובי הכניסה לבניין ברחוב חסן שוקרי 12 בחיפה. ההשתתפות חובה. מי שלא ישתתף בסיור קבלנים, לא יוכל להגיש הצעתו למכרז​
קבלת שאלות המציעים בכתב​
עד יום 25/6/2020
שעה 16:00​
נייד: 0506232897​
הפצת תשובות המזמין לשאלות המציעים והודעות של המזמין​
עד יום 9/7/2020
בשעה 16:00 או במועד
אחר שעליו יודיע המזמין

בדואר אלקטרוני לנציגים שישתתפו בסיור

הקבלנים ובאתר המשרד בכתובת:

WWW.MEVAKER.GOV.IL.

מקום הגשת ההצעות​
בימים א'-ה' בין השעות
09:00 עד 16:00​
רח' חסן שוקרי 12 חיפה​
המועד האחרון להגשת ההצעות
עד יום 23/7/2020
שעה 14:00​
על המעטפה יירשם "מענה למכרז פומבי מס' 42/2020 לשירותי ניהול, תחזוקה, ניקיון, הדברה וגינון". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים של המשרד המצויה ברחוב חסן שוקרי 12 בחיפה, בלובי הכניסה לבניין (מכיוון מערב)
תוקף הערבות בגין הגשת ההצעה​31/12/2020​​למזמין זכות לדרוש את הארכת התוקף כמפורט להלן​


 מסמכים מצורפים:

הנוסח המלא של מכרז 42/2020 - בניין משרד מבקר המדינה בחיפה - שירותי ניהול, תחזוקה, ניקיון, גינון והדברה