facebook

סיפורה של תלונה - שירות התעסוקה

שירות התעסוקה לא יידע דורשי עבודה דוברי ערבית בדבר זכויותיהם להגשת ערר. בעקבות התערבות נציבות תלונות הציבור פועל שירות התעסוקה להנגשת שירותיו לאוכלוסייה דוברת הערבית

שירות התעסוקה נותן שירותי השמה לעובדים ולמעסיקים. לפי נהלי שירות התעסוקה, כאשר עובד השירות מחליט לרשום לדורש העבודה "סירוב" - רישום שעשוי להביא לשלילת דמי אבטלה וקצבת הבטחת הכנסה, הוא מחויב להודיע לדורש העבודה על רישום הסירוב ועל זכותו להגיש ערר על ההחלטה.

בנציבות תלונות הציבור התקבלו תלונות מדורשי עבודה דוברי השפה הערבית על כך שעובדי השירות כלל לא יידעו אותם על זכותם להגיש ערר.

הבירור שערכה הנציבות העלה שאמנם קיים בשירות התעסוקה טופס בשפה הערבית המיידע את דורש העבודה על החלטת הסירוב ועל זכות הערר, אך בפועל לא נעשה בו שימוש וספק אם העובדים מודעים לקיומו. הנציבות הודיעה לשירות התעסוקה כי עליו להנגיש את השירות לדוברי השפה הערבית וליידע אותם על זכויותיהם בשפה הערבית.

שירות התעסוקה השיב לנציבות כי בעקבות הפנייה נערכה בדיקה מעמיקה בנושא ורוענן בקרב העובדים הצורך להנגיש את השירות לאוכלוסייה דוברת הערבית. השירות יקיים הדרכות בנושא לכלל העובדים ובקרוב ייכנס לתוקף נוהל חדש שיכלול הנחיות לגבי מתן טפסים בשפה הערבית והתמודדות עם פערי שפה. כמו כן, נמסר שלאחרונה גויסו למוקד המידע של השירות עובדים דוברי ערבית.