facebook

סיפורה של תלונה: אישור להעסקת עובד זר נוסף לילד חולה

בעקבות בירור תלונה בנציבות תלונות הציבור אישרה רשות האוכלוסין וההגירה בקשה להעסיק עובד זר נוסף לטיפול בילד

אם לילד בן 7 הסובל ממומים מולדים והזקוק לסיוע רב, פנתה לנציבות בתלונה על החלטת רשות האוכלוסין וההגירה לדחות את בקשתה לקבל היתר להעסקת עובד זר שיסייע בטיפול בילד בנוסף לעובדת הזרה המטפלת בו. 

הרשות דחתה את הבקשה בנימוק כי הילד נמצא בבית הספר בשעות היום, והדבר מאפשר מנוחה לעובדת הזרה המטפלת בו ואין צורך ברצף טיפולי של 24 שעות ביממה המצדיק מתן היתר כאמור. 

אמו של הילד הבהירה לנציבות כי העובדת הזרה מלווה את הילד לבית הספר ומסייעת לו בצרכיו הרפואיים גם שם, ולכן אין לה כלל זמן לנוח. 

בעקבות פניית הנציבות ולאחר שהועבר אישור על כך שהעובדת הזרה מתלווה אל הילד בשעות הלימודים ומשמשת כסייעת רפואית שלו, אישרה הרשות את הבקשה להעסיק עובד זר נוסף לטיפול בילד.