facebook

הארכת מועדים להגשת דוחות למבקר המדינה


לפי החלטת ועדת הכספים של הכנסת מיום 26.5.21, הוארך המועד להגשת החשבונות והדוחות הכספיים לתקופת הבחירות לכנסת ה-23 ולתקופה השוטפת 31.3.20 - 1.10.19 למבקר המדינה עד ליום 30 ביוני 2021.


על כל אחת מהסיעות והרשימות להגיש למבקר המדינה את הדוחות הרלבנטיים לגביה במועד האמור.