facebook

דרושים סטודנטים לחשבונאות למשרד מבקר המדינה - לשכת ירושלים

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
פתוח
בתוקף עד:
01/10/2020 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

לחטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים דרושים סטודנטים הלומדים בשנה שניה לתואר ראשון בחשבונאות או לומדים לתואר שני בחשבונאות במוסד אקדמי מוכר לעבודה מאתגרת ומעניינת עם תחושת סיפוק ושליחות בחברה נעימה. יתרון יינתן למועמדים בשנת לימודים מתקדמת יותר ולבעלי הישגים לימודיים טובים יותר.

החטיבה עוסקת בביקורת על גופי השלטון ומוסדות המדינה בתחומי הכלכלה והתשתיות הלאומיות.

העבודה המוצעת כוללת עבודה חשבונאית בתחום הטיפול והניתוח של בדוחות כספיים של גופים ציבוריים בתחומי העיסוק של החטיבה.  

** המשרות מיועדות לגברים ולנשים

כישורים נדרשים: חשיבה ביקורתית, יכולת ניתוח, אמינות, חריצות, דייקנות ויכולת התבטאות טובה מאד בעברית בכתב ובעל פה.

היקף ההעסקה: עד 96 שעות חודשיות. בחופשות סמסטר ניתן יהיה להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות. על הסטודנט להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש לפחות. 

שעות העבודה: שעות העסקה הן גמישות ובלבד שיהיו בין השעות: 16:00-07:30.

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

משך העסקה המירבי הוא עד לקבלת תעודת הזכאות לתואר בכפוף לצרכי המשרד.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' מבקר המדינה 2, ירושלים. 


על המועמדים לצרף לבקשתם גיליון ציונים מעודכן. מועמד שלא יצרף אישור לימודים או גיליון ציונים לא יוזמן לראיון. למשרד שמורה הזכות לזמן לראיון עד 8 מועמדים שנתוניהם האישיים הם הטובים ביותר בפרמטרים הבאים: נמצאים בשלב מתקדם יותר בלימודיהם, בעלי ההישגים האקדמיים הגבוהים יותר ובעלי ניסיון בטיפול וניתוח דוחות כספיים.

זימון לראיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לראיון. כל מועמד/ת שיש לו/לה קרוב משפחה אשר מועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו/מועמדותה תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) התשס"ח-2007 ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

המועמד/ת שיזומן ירואיין ע"י ועדה שתבחר את המתאים/ה לאיוש המשרה.

את הבקשות אליהן יצורפו קורות חיים מפורטים, גיליונות ציונים יש להעביר עד ליום 1.10.2020 למייל  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת גיוס ומיון ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לחטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות - לשכת ירושלים".