לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

רקע

שוק העבודה עומד בפני אתגרים רבים, לרבות ההיערכות לשוק עבודה משתנה וגמיש, שיושפע בין היתר משינויים טכנולוגיים ודיגיטליים. אחד השינויים שיאפיינו את שוק העבודה בעתיד, וכבר מאפיין אותו בתקופת הקורונה, הוא עבודה באמצעות התחברות מרחוק למערכות הממוחשבות של הארגון (עבודה מרחוק). לעבודה מרחוק יש תועלות בתחומים שונים, כגון צמצום זיהום האוויר ממקורות תחבורתיים, הקלת העומס בכבישים ושיפור ההנגשה של מקומות העבודה לאוכלוסיות שהיו מודרות מהם בגלל קשיי נגישות. לצד זה העבודה מרחוק מציבה מגוון אתגרים לעובדים ולמעסיקים, כגון צמצום האינטראקציה החברתית בין עובדים בארגון וקושי של המעביד לפקח על העובד. 

נתוני מפתח

 • כ-40,000

  עובדים מועסקים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך

 • כ-4%

  מהמועסקים בישראל לפני פרוץ משבר הקורונה עבדו מהבית (לפי נתונים לשנת 2018), וזאת לעומת 5.4% מהמועסקים במדינות האיחוד האירופי (לפי נתונים לשנת 2019)

 • 48%

  מכלל עובדי משרדי הממשלה קיבלו אישור לעבוד מהבית במאי 2020

 • 51% - 57%

  מהעובדים החיוניים במשרדי הממשלה עבדו מהבית בתקופת החירום

 • 13%

  משעות העבודה במאי 2020 התבצעו מהבית

 • כ-2,500

  מחשבים ניידים היו חסרים למשרדי הממשלה ובתי החולים הממשלתיים בתחילת משבר הקורונה (מרץ 2020)

 • 51%

  שיעור הנשים במשרדי הממשלה שאושר להן לעבוד מהבית במאי 2020 לעומת 43% מהגברים במשרדי הממשלה

 • 48%

  הגידול שחל במספר אירועי הסייבר שניטר המרכז הארצי לניהול אירועי סייבר (CERT) בשנת 2020 (שבה התרחשו 3,662 אירועי סייבר) לעומת מספרם בשנת 2019 (שבה הת...

 • 5

  משרדים (מתוך 36) ציינו כי בעבר התרחש בהם אירוע סייבר באמצעות ממשק החיבור מרחוק

פעולות הביקורת

בחודשים מאי 2020 - פברואר 2021 בדק משרד מבקר המדינה היבטים הנוגעים להיערכות התקשובית של משרדי ממשלה לעבודה מרחוק וליישומה בתקופת משבר הקורונה. הביקורת נעשתה ברשות התקשוב הממשלתי (להלן - רשות התקשוב). בדיקות השלמה נעשו בחמישה משרדי ממשלה: במשרד הפנים, במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, במשרד המדע והטכנולוגיה, במשרד המשפטים ובמשרד להגנת הסביבה; וכן בנציבות שירות המדינה, במשרד האוצר ובמערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  גיבוש מדיניות תקשובית לעבודה מרחוק: רשות התקשוב פרסמה כמה הנחיות העוסקות בנושא גישה מרחוק שמתמקדות בעיקר בהיבטים של אבטחת מידע והמשכיות עסקית, אולם הנחיות אלה אינן בגדר מדיניות כוללת בנושא העבודה מרחוק, וחסרה בהן התייחסות למגוון היבטים בתחום התקשוב, כג...
 • dislike
  תוכנית להמשכיות עסקית: הועלה כי נכון לנובמבר 2020, 21 (57%) מ-37 משרדי ממשלה שנבדקו טרם גיבשו תוכנית המשכיות עסקית להבטחת המשך תפקודו התקין של הארגון; אשר לחמשת משרדי הממשלה שנבדקו פרטנית בביקורת - הועלה כי משרד התחבורה ומשרד המדע טרם השלימו את גיבושה...
 • dislike
  היבטי תשתית: מניתוח נתוני רשות התקשוב עולה כלהלן: עם פרוץ המשבר במרץ 2020 ציינו 19 (45%) מ-42 משרדי הממשלה שיש לכל העובדים הזקוקים לחיבור מרחוק מחשב נייד או נייח (או כל אמצעי חיבור אחר) המאפשר להם חיבור מרחוק, 22 (52%) מהמשרדים ציינו שלא היו להם די מחש...
 • dislike
  הטמעת בקרות להבטחת גישה מאובטחת מרחוק: על מנת למזער את הסיכונים הטמונים בעבודה מרחוק יש להטמיע בקרות שונות שיאפשרו הגנה על המידע, ניטור פעולות חריגות ותיעוד. מניתוח נתוני יה"ב (היחידה להגנת הסייבר בממשלה) עולה כי נכון לדצמבר 2020, למעט משרד אחד, כל משר...
 • dislike
  עמידה בתקן ISO 27001 : עלה כי בפברואר 2021 שישה מ-40 המשרדים המונחים על ידי יה"ב עדיין אינם עומדים בתקן ISO 27001, הגם שלפי החלטת הממשלה הם היו אמורים לעמוד בו כבר בפברואר 2020.
 • dislike
  ביצוע מבדקי חדירה: נמצא כי במסגרת הבקרות שיה"ב מקיימת על משרדי הממשלה היא מבצעת מבדקי חדירות לבדיקת המוגנות של הארגון, אולם היא לא ביצעה מבדקי חדירות בהיבט של עבודה מרחוק.
 • dislike
  שימוש בתוכנות מסרים מיידיים: הועלה כי משרדי הממשלה נאלצים להשתמש בתוכנות מסרים מיידיים מסחריות, בעיקר לנוכח היעדרו של תחליף מאובטח ואיכותי לתוכנות אלה. הדבר גורם לחשיפה של המידע הארגוני ומגדיל במידה ניכרת את נגישותו של מידע זה לגורמים בלתי מורשים ולמזי...
 • dislike
  חוויית המשתמשים - העובדים: ממצאי הסקרים שבוצעו בתקופת החירום ובתקופת העבודה לפי הוראות התו הסגול מלמדים כי כשליש מהעובדים דיווחו שנתקלו בתקלות בחיבור מרחוק. עוד עולה מהממצאים כי יש צורך בקיום הדרכות לעובדים, על מנת לשפר את יכולת העבודה מרחוק ולהבטיח כ...
 • like
  עם פרוץ משבר הקורונה, במרץ 2020, הייתה במשרדי הממשלה התשתית הנדרשת להתחברות מרחוק - 95% מהמשרדים ציינו כי הייתה גישה מרחוק לתשתיות ולמערכות התפעוליות אשר נדרשות לעובדים לשם המשך עבודה תקינה ורציפה. הפערים שהועלו נגעו בעיקר לצורך להרחיב את התשתיות ולהגד...

תרשים התקציר

מידת המוכנות של משרדי הממשלה לעבודה מרחוק, לפי מספר המשרדים שהשיבו על כל אחת מהשאלות שבסקר, מרץ ויולי 2020

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מומלץ כי רשות התקשוב תגבש מדיניות תקשובית בנושא העבודה מרחוק, לאחר מיפוי של המצב הקיים, ניתוח צרכים והגדרה של המצב הרצוי, תוך זיהוי אתגרים והזדמנויות לטווח הקרוב והרחוק. מדיניות זו תשמש את משרדי הממשלה בבואם לבחון ולגבש מדיניות לטווח הארוך בנושא העבודה...
 • [alt]
  מומלץ כי הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים, ובכללם, משרד האוצר, רשות המסים, זרוע עבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והמוסד לביטוח לאומי, יבחנו, בשיתוף ובתיאום עם משרד המשפטים, את הצורך בהסדרת היבטים הנוגעים למעבר שוק העבודה לעבודה מרחוק וליצירת ת...
 • [alt]
  על 21 משרדי הממשלה שטרם השלימו את גיבוש התוכנית להמשכיות עסקית להשלימה בהתאם להנחיות יה"ב; מומלץ כי רשות התקשוב תעקוב אחר יישום ההנחיה הייעודית שפורסמה בנובמבר 2020 בדבר היערכות להמשכיות עסקית ותפקודית במצב חירום, ובכלל זה בצורך במתן גישה מרחוק בזמן מש...
 • [alt]
  מומלץ כי משרדי הממשלה ימשיכו לבסס בעיתות שגרה את התשתיות הנדרשות לעבודה מרחוק באופן שיבטיח מענה שלם וגמיש גם במצבי חירום שבהם יידרש לאפשר עבודה מרחוק יציבה ומאובטחת להיקף רחב יותר של עובדים ויגבשו תוכנית רכש שתספק את כל הצרכים הנדרשים לכך, בהתאם למדיני...
 • [alt]
  לנוכח הרחבת היקף העבודה מרחוק בתקופת משבר הקורונה והתובנה כי העבודה מרחוק עשויה להיות חלק משגרת העבודה בעתיד, ולנוכח הסיכונים הטמונים במודל עבודה זה, מומלץ כי יה"ב תמשיך לפעול מול המשרדים על מנת שיעמדו בכלל בקרות אבטחת המידע המצוינות בהנחיותיה; תנחה את...

סיכום

משבר הקורונה הוא משבר עולמי מהבחינה הרפואית, הכלכלית והחברתית, אך הוא גם פותח פתח להזדמנויות. הסדרה לטווח הארוך של העבודה מרחוק לצד עבודה מהמשרד היא הזדמנות ליצור מציאות חדשה שתאפשר את ניצול היתרונות הגלומים במתכונת עבודה זו, תוך התמודדות עם האתגרים שהיא מציבה. הסדרה זו תאפשר למשרדי הממשלה לשפר את היערכותם להמשכיות תפקודית כדי שיוכלו להמשיך לספק שירותים ביעילות ובאופן המיטבי לאזרחי המדינה בעיתות שגרה וחירום, בפרט נוכח הצורך בהמשך ההתמודדות עם מגפת הקורונה וכהיערכות לאתגרים סביבתיים וגלובליים עתידיים.