לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

רקע

לקריאת הקובץ הנגיש

לשכת עורכי הדין בישראל היא תאגיד סטטוטורי שהוקם בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 (החוק), במטרה לאגד את עורכי הדין בישראל, לשקוד על רמתו וטוהרו של המקצוע ולפעול להגנה על שלטון החוק. ללשכה 6 מחוזות - צפון, דרום, ירושלים, חיפה, תל אביב ומרכז. הלשכה הקימה כמה גופים ובהם חברת בת - החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין. 

ללשכה תפקידי חובה על פי החוק ובהם רישום מתמחים, פיקוח על התמחותם ובחינתם; הסמכת עורכי דין; קיום שיפוט משמעתי. נוסף על כך, ללשכה תפקידי רשות, כגון ארגון השתלמויות מקצועיות לחבריה; פעולות לטובת צורכי חבריה; ועוד.

נתוני מפתח

 • 68,500

  עורכי דין רשומים בלשכת עורכי הדין באוגוסט 2019

 • 69 מיליון ש"ח

  תקציב הלשכה לשנת 2019. 27 מיליון ש"ח מהם הועברו למחוזות

 • 54 מיליון ש"ח

  מתקציב הלשכה, מקורם בדמי החבר שמשלמים עורכי הדין בהתאם להוראות החוק

 • 9,941

  תלונות אתיקה הוגשו לוועדות האתיקה של הלשכה בשנים 2016 - 2018. בתקופה זו הוגשו 826 קובלנות

 • 549

  עורכי דין הורשעו בעבירת משמעת והם בעלי אישור לאמן מתמחים

 • 59

  חברי ועדות מקצועיות מכהנים בלשכה הורשעו בבית הדין המשמעתי, כמחציתם הושעו על-תנאי או בפועל

 • 18.7 מיליון ש"ח

  הכנסותיה של החברה הכלכלית של הלשכה בשנת 2017

 • 214

  מספר כתבי האישום שהגישה התביעה המשטרתית כנגד עורכי דין בשנים 2017 - 2018

פעולות הביקורת

​בחודשים מרץ-אוגוסט 2019 בדק משרד מבקר המדינה את פעילות הלשכה בתחומים האלו: תכנון ותוכניות עבודה, מערך הפיקוח על ההתמחות, מערך האתיקה והדין המשמעתי, הסדרה וטיפול במקרים של חשש לניגוד עניינים, מערך ביקורת הפנים והיבטים בעבודת החברה הכלכלית. בדיקה נעשתה במוסדות הלשכה: במועצה הארצית, בוועד המרכזי, במנגנון המינהלי ובוועדים המחוזיים וכן בחברה הכלכלית. בדיקות השלמה נעשו במשרד המשפטים ובמשטרת ישראל.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  כללים בנוגע להעמדה לדין ולעונשים - מערך האתיקה של הלשכה לא קבע כללים בנוגע להעמדה לדין או לסוג העונש שיבקשו הפרקליטים בהתאם לסוג העבירה ולחומרתה.
 • dislike
  דיווח גורמי התביעה על הגשת כתבי אישום כנגד עורכי דין - במרבית המקרים התביעה המשטרתית אינה מודעת לכך שהנאשם הינו עורך דין. כך, מתוך 214 כתבי אישום שהגישה התביעה המשטרתית כנגד עורכי דין בשנים 2017 -2018, היא דיווחה למחוזות המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  משך הטיפול בתלונות אתיקה - יש עיכובים ממושכים מאד בטיפול בתלונות האתיקה במחוז תל אביב, והטיפול בתלונות רבות, עד להגשת הקובלנה בלבד, נמשך כמה שנים.
 • dislike
  הסדרת תחום ניגוד עניינים – למעט בוועדות האתיקה, לא הסדירה הלשכה את תחום מניעת ניגודי העניינים העשויים להתרחש במסגרת פעילותה, כגון בוועדות המקצועיות, במינוי בוררים ובקשר לזיקות חבריות ועסקיות.
 • dislike
  פיקוח על ההתמחות - בשנים האחרונות החלה הלשכה לפתח כלי מקוון לפיקוח על ההתמחות ולפני שלוש שנים החל פיילוט בנושא. ואולם תוצרי הפיילוט לא נותחו ולא נערך פיקוח בעקבות המידע שהתקבל באמצעות הכלי המקוון. באותן שנים לא התקיימו פעולות פיקוח חלופיות על המתמחים.
 • dislike
  אישור אימון למאמנים שהורשעו - אישור לאמן מתמחה ניתן לצמיתות והלשכה אינה בוחנת אם לשוללו במקרה שעורך הדין הורשע בעבירה פלילית או משמעתית. גם אם עורך הדין הושעה, האישור לאמן מוחזר לו באופן אוטומטי בתום תקופת ההשעיה בלי שנבחנות השלכות המשך קריאה בקובץ המצורף
 • dislike
  תפקוד מערך ביקורת בפנים בלשכה - בשנים 2012 עד 2019 תפקד מערך ביקורת הפנים בלשכת עורכי הדין באופן חלקי, כאשר למעלה מעשרים שנה פעלה הלשכה ללא ועדת ביקורת.
 • dislike
  דוחות כספיים - בחמש השנים האחרונות הדוחות הכספיים של הלשכה לא אושרו במועד, כקבוע בחוק. הדוח הכספי לשנת 2017 אינו משקף את מצבה הכספי של הלשכה לאשורו שכן הדוח אינו כולל את נתוני החברה הכלכלית, נתונים אשר אוחדו בשנים קודמות בדוחות הכספיים של הלשכה.
 • dislike
  מערכת דיווח כספי בחברה הכלכלית - בשנים 2015 - 2017 לא נערכו רישומים כנדרש במערכת הנהלת החשבונות של החברה הכלכלית. כתוצאה מכך נפגעה מהימנות המידע החשבונאי שעמד בפני האורגנים של החברה ומועד אישור הדוחות הכספיים המבוקרים המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • like
  ראיונות קבלה להתמחות - בשנים האחרונות נקטה לשכת עורכי הדין פעולות לצורך שיפור המצב בתחום ראיונות קבלה להתמחות.

תרשים התקציר

מספר עורכי הדין החברים בלשכה, לפי מחוזות, 2019

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  ראוי שכל ועדות האתיקה יבחנו את תהליך ההעמדה לדין המשמעתי בדרך שתיצור אחידות ותמנע טענות בדבר אכיפה בררנית.
 • [alt]
  על מחוז תל אביב של הלשכה לפעול לכך שהתלונות יטופלו בפרק זמן סביר ובהתאם לקבוע בכללים, והטיפול בתיקים שנפתחו לפני זמן רב יושלם. על מחוז מרכז לזרז את הפעלת ועדת האתיקה כנדרש בחוק.
 • [alt]
  על הלשכה להשלים פעילותה להסדרה כוללת של הטיפול בנושא ניגודי העניינים בלשכת עורכי הדין.
 • [alt]
  על הלשכה לפעול ליישום פיילוט הפיקוח המקוון על ההתמחות ולהגיע לסיכום התובנות מיישומו; נוסף על כך, עליה לפעול לביצוע בקרות חלופיות בד בבד עם הליכי המחשוב. כמו כן על הלשכה לפעול בהתאם לסמכותה לביטול האישור לאמן במקרים המתאימים.
 • [alt]
  על הלשכה לפעול יחד עם ועדת הביקורת והמבקר הפנימי החדש של הלשכה לשיקום מערך הביקורת הפנימית. יישום המלצה זו יסייע לקיים ביקורת פנימית אפקטיבית המכסה את כל הסיכונים המהותיים בארגון.

סיכום

​פעולות לשכת עורכי הדין לקויות בכמה תחומים ופוגעות ביכולתה לממש את מטרותיה ואת פעולות החובה המוטלות עליה על פי חוק. על הלשכה לבחון את הנושאים הטעונים שיפור ולגבש תוכנית פעולה שתאפשר לממש את מטרותיה באופן מיטבי. כמו כן עליה לתכנן את חלוקת משאביה כך שתינתן עדיפות לביצוע תפקידי החובה שלה. על מחוזות הלשכה לשתף פעולה עם הלשכה בתיקון הליקויים העולים מדוח זה, בשים לב להיררכיה בין הגופים שחודדה בתיקון לחוק.