facebook

מבקר המדינה אירח נציגים מארגון מוסדות הביקורת האירופיים (4.4.23)

הממונים על הקשרים הבין-לאומיים במוסדות הביקורת החברים בוועד המנהל של EUROSAI דנו, בין השאר, בתוכנית האסטרטגית שתיכנס לתוקף עם תחילת כהונתו של המבקר אנגלמן כנשיא הארגון האירופי ב-2024

הממונים על הקשרים הבין-לאומיים ממוסדות הביקורת החברים בוועד המנהל (Governing Board) של EUROSAI (ארגון מוסדות הביקורת האירופיים) הגיעו בשבוע שעבר (26-29.3.23) לסדרת מפגשים במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים. 

הנציגים ממוסדות הביקורת האירופיים התכנסו כדי לתכנן את מפגש הוועד המנהל הבא של הארגון שצפוי להתקיים בליטא במהלך יוני - ובכדי לקדם את גיבושה של התוכנית האסטרטגית העתידית של הארגון לשנים 2030-2024.

התוכנית האסטרטגית תיכנס לתוקף עם תחילת כהונתו של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, כנשיא EUROSAI במאי 2024.

במהלך הביקור נפגשו הנציגים האירופיים עם המבקר אנגלמן ושמעו מפיו סקירה נרחבת של פעילות משרדו. כמו כן, הם נפגשו עם נציגים מלשכות המבקר ומנכ"ל המשרד ושמעו סקירות מפיהם של מנהלי אגפים וסגניהם.