facebook

מכרז 67/2021 להקמת, תחזוקת ותפעול עמדות טעינת רכבים חשמליים

מאפיינים :

מספר המכרז:
67/2021
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
10/01/2022 15:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
אגף הרכש

תיאור

​הודעת עדכון לגבי מכרז מס' 67/2021 - להקמת, תחזוקת ותפעול עמדות טעינת רכבים חשמליים:

  1. מועד אחרון הפצת תשובות המזמין לשאלות המציעים והודעות של המזמין נדחה מ-15.12.21 לתאריך 27.12.21 שעה 16:00.

  2. מועד אחרון להגשה למכרז נדחה מ- 23.12.21 לתאריך 10.1.22 שעה 15:00.
מצ"ב מסמך שאלות ותשובות של משתתפי סיור הספקים תשובות המשרד, ופרוטוקול סיור קבלנים שנערך ב-17.12.2021 בלשכת תל אביב.

המסמכים המצ"ב מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברים עליו במידה ויש סתירה בין התשובות ובין האמור במסמכי המכרז האחרים:


הודעת עדכון לגבי מכרז מס' 67/2021 - להקמת, תחזוקת ותפעול עמדות טעינת רכבים חשמליים:

  1. מועד אחרון הפצת תשובות המזמין לשאלות המציעים והודעות של המזמין נדחה מ-15.12.21 לתאריך 27.12.21 שעה 16:00.

  2. מועד אחרון להגשה למכרז נדחה מ- 23.12.21 לתאריך 10.1.22 שעה 15:00.​

 

  1. המשרד פונה לקבלת הצעות להקמת, תחזוקת ותפעול עמדות טעינת רכבים חשמליים (להלן יחד: "המוצרים"), זאת כחלק מהליך התייעלות אנרגטית.

  2. המשרד מעוניין לרכוש ולהתקין עמדות טעינה AC. התקנת העמודות תהיה בהתאם לאמור במסמכי המכרז לרבות המפרט הטכני, כתב הכמויות וההסכם על נספחיו.

  3. תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז הינה לשנתיים; למשרד שמורה זכות הבחירה להאריך את ההתקשרות בתקופות קצובות בנות של עד שנה כל אחת. סך תקופת ההתקשרות עם הזוכה לא תעלה על חמש שנים.

תנאי סף להשתתפות במכרז 

התנאים המוקדמים - מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והם מצטברים. על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז - הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים של מכרז – תיפסל על הסף. 

לוח זמנים

שלבי המכרז​מועד / מועד אחרון מקום / דרך ביצוע
פרסום מכרז​​4.11.21

כנס ספקים (השתתפות חובה)
17.11.21, בשעה 12:00​​רחוב הארבעה 19, תל אביב
קבלת שאלות המציעים בקובץ וורד כאמור במסמכים​ 25.11.21 עד השעה 14:00​לדוא"ל: erez_zit@mevaker.gov.il
הפצת תשובות המזמין לשאלות המציעים והודעות של המזמין​ 27.12.21 עד השעה 16:00​בדואר אלקטרוני לנציגים שישלחו שאלות ובאתר המשרד​
מקום הגשת ההצעות​

תיבת המכרזים
ברחוב מבקר המדינה 2 – ירושלים
 או
בלשכת תל אביב ברחוב הארבעה 19 תל אביב קומה 13
המועד האחרון להגשת ההצעות​10.01.21 עד השעה 15:00​על המעטפה יירשם "מכרז מספר 67/2021 להקמת, תחזוקת ותפעול עמדות טעינה רכבים חשמליים", את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים של המשרד המצויה בירושלים או בתל אביב