לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
מינוי בכירים; ועדת איתור; מילוי מקום; שיטת ניקוד; קידום נשים

רקע

​התעשייה האווירית לישראל בע"מ (התע"א) היא חברה ממשלתית, אחת החברות הגדולות במשק הישראלי. אלתא מערכות בע"מ (אלתא) היא חברה בת של התע"א, בבעלותה המלאה . בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, ובתקנות שהותקנו מכוחו נקבע מיהם המנהלים הבכירים בחברה. בתקופה שבין ינואר 2017 לינואר 2019 בוצעו בתע"א 29 מינויים של מנהלים בכירים, ששיעורם כ-46% מהמנהלים הבכירים בחברה, בין היתר בהמשך למינוי המנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון ובעקבות שינוי ארגוני משמעותי שנעשה בחברה.

נתוני מפתח

 • 4.1 מיליארד דולר

  מכירות התע"א בשנת 2019

 • כ-15,000

  מספר עובדי התע"א בסוף שנת 2019

 • 63

  מנהלים בכירים בתע"א בסוף שנת 2019

 • 29

  מינויים של מנהלים בכירים שבוצעו בתע"א בין ינואר 2017 לינואר 2019: 17 (כ-58%) בדרך של הליך איתור חיצוני; 6 (כ-21%) בדרך של הליך איתור פנימי; 6 ...

 • פי 3.7

  מועמדים בממוצע ניגשו בתקופה שנבדקה להליכי איתור חיצוניים מאשר אלה שניגשו להליכי איתור פנימיים

 • 87

  הציון הממוצע בשנת 2019 של הערכות המנהלים הבכירים שמונו בתע"א בתקופה שנבדקה, לעומת ציון ממוצע 91 של יתר המנהלים הבכירים

 • 5

  משרות בכירות שאיישו ממלאי מקום או מנהלים בפועל לתקופות של מעל לשנה ועד לשלוש שנים וחצי

 • 16%

  שיעור הנשים בתפקידי ניהול בכירים בתע"א בסוף שנת 2019. בשנת 2013 שיעור זה עמד על 4%

פעולות הביקורת

משרד מבקר המדינה בדק בחודשים פברואר עד דצמבר 2019 את הליכי מינוי המנהלים הבכירים בתע"א בתקופה שבין ינואר 2017 לינואר 2019. השלמות ביקורת בוצעו עד מאי 2020. הביקורת נעשתה בתע"א, באלתא וברשות החברות הממשלתיות (רשות החברות).

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  ממלאי מקום ומנהלים בפועל: בתע"א נמצאו מקרים שבהם ממלאי מקום או מנהלים בפועל ניהלו יחידות ארגוניות משמעותיות במשך שנה וארבעה חודשים עד שלוש שנים וחצי. מצב זה עלול לפגוע בתפקודן של יחידות נוכח ארעיות כהונת ממלא המקום; וכן בעקרונות התחרות והשוויון.
 • dislike
  מינויים בדרך של ועדות איתור - מינויים בחטיבת התעופה: המנכ"ל דאז של התע"א פנה לרשות החברות לשם מינוי מנהלים בכירים לחטיבת התעופה, תוך ציון שמות המועמדים לתפקידים אלה. אותם מועמדים אף מונו לתפקידים במטה שפעל להקמת חטיבת התעופה. במינוי המנהלים הבכירים למטה..
 • dislike
  מינויים בדרך של ועדות איתור - חשב חטיבת התעופה: מאז הקמתה בינואר 2019 ועד סוף אפריל 2020 פעלה חטיבת התעופה בהיקפים כספיים ניכרים ללא חשב בתפקיד קבוע. בתפקיד שימש מנהל בפועל, אף כי בהליך האיתור הראשון הוועדה מצאה שאינו מתאים לתפקיד החשב הקבוע ונוכח הליך...
 • dislike
  מינויים בדרך של ועדות איתור - מנהל מסוים בחטיבת התעופה: ההליך לאיתור מנהל נוסף לחטיבת התעופה, שהחל בסוף מרץ 2018 והסתיים בסוף נובמבר 2018, התנהל שלא באופן תקין בשני היבטים: (א) ניקוד מחדש של נתוני המועמדים מהליך האיתור הקודם - הליך שאינו כלול בנוהל...
 • like
  מינויים בדרך של ועדות איתור - קידום נשים לתפקידי ניהול: משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את הפעולות שנקטה התע"א כדי להגדיל את מספר הנשים בתפקידי הניהול, לרבות הניהול הבכיר, בחברה לשם הבטחת ייצוג הולם לנשים. בשנים 2013 עד 2019 חל גידול בשיעור הנשים בתפקידי...

תרשים התקציר

שלוש דרגות הניהול הבכיר בתע"א

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מומלץ כי הנהלת התע"א תפעל ככל הניתן למינוי מנהלים חדשים עוד לפני פרישת המנהלים הקודמים עבור כלל מינוייה העתידיים. זאת לצורך קיום הליך "העברת מקל" סדור וחפיפה מקצועית מיטבית בין המנהלים.
 • [alt]
  על הנהלת התע"א לפעול למינוי המנהלים הבכירים בהתאם לנדרש בדין ובנוהליה, במסגרת הליכי איתור תקינים, שוויוניים ותחרותיים, כדי לאפשר בחירת בעלי תפקידים מיטביים. זאת בין היתר בכל הנוגע לתנאים לקיום הליכי איתור פנימיים ותנאים לביצוע ניוד רוחבי. כל זאת, תחת...
 • [alt]
  מומלץ כי במקרים שבהם המליץ מנהל על מידת התאמתו של מתמודד לשמש בתפקיד מסוים, בפרט באמצעות חוות דעת כתובה, הוא יימנע מלהשתתף בוועדות האיתור לאותו תפקיד, על מנת שיישמרו עקרונות השוויון והתחרותיות בהליכי המינוי.
 • [alt]
  על הגורמים הנוגעים להליכי האיתור, בהם חברי ועדת האיתור והיועץ המשפטי לתע"א, לוודא כי כל השלבים מתנהלים כיאות בהתאם לכללי מינהל תקין ולנוהל מינוי הבכירים של החברה, לרבות קביעת ציוני המועמדים בהתאם לקריטריונים ולתנאי הסף שנקבעו לתפקידים השונים ובדיקת...
 • [alt]
  לשם הבטחת ייצוג הולם לנשים - על הנהלת החברה להוסיף לפעול לקידומן של נשים לתפקידי ניהול, לרבות קביעת יעדים גם בהתייחס לשיעורן בתפקידי הניהול. על הדירקטוריון להוסיף לעקוב אחר הנושא ואחר יישום החלטותיו בעניין. על רשות החברות להוסיף לעקוב אחר יישום הוראות...

סיכום

​התע"א היא חברה ממשלתית המחויבת להקפיד על נורמות של מינהל תקין, שוויוניות ותחרותיות, לרבות בכל הנוגע למינוי מנהליה הבכירים, כנדרש בדין. בדוח ביקורת זה הועלו ליקויים הנוגעים בין היתר להליכי האיתור והמינוי של מנהלים בכירים מסוימים; למינוי ממלאי מקום ומנהלים בפועל בחברה; ולניוד רוחבי של מנהלים; כך שלא נשמרו עקרונות השוויון והתחרות בתחומים אלה באופן מלא. מן הראוי שההנהלה והדירקטוריון יפיקו את הלקחים הנדרשים ויפעלו למניעת ליקויים דומים בעתיד.