facebook

דוח שנתי 68ב

שער ותוכן ענייניםwordpdf
כריכת הדוחpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
סוג הפרסום דוחות שנתיים
מספר קטלוגי 968B-2018
תאריך פרסום 14/3/2018
מספר ISSN 0334-9713

פתח דבר

דוח זה הוא החלק השני בדין וחשבון השנתי של מבקר המדינה ועיקרו הביקורת על מערכת הביטחון. דוח זה חובק אמנם מספר מועט של פרקים, אך עוסק בסוגיות העומדות בבסיס מדיניותי, הן בתחום הכלכלי והן בתחום החברתי והגנה על זכויות האדם במדינת ישראל.

הזכות החוקתית לכבוד, מוטיב אשר שזור בכל הפרקים בדוח זה, איננה ערטילאית והיא מחייבת את כלל מערכות השלטון בישראל, כל גוף בתחומו.

בנושא פעילות משרד הביטחון "לחיזוק הקשר בין הנוער לצה"ל ועם המיועדים לגיוס" עלה כי לא נעשה די בעידוד בני המיעוטים בכלל ובני הנוער הבדואים בפרט להתנדב לשירות הצבאי. כמו כן נמצאו ליקויים במנגנון ההכרה, הפיקוח והאכיפה על תלמידי הישיבות, שנועד לאפשר מעקב ראוי אחר תלמידי הישיבות דחויי השירות והבאתם לגיוס של אלה שאינם נושאים בנטל הלימוד בישיבה, כפי שמחייב החוק לגיוס. עוד נמצא שקיימת אי-הלימה בין פעילות הנח"ל להוראת החוק. זה שנים רבות לא נבחנו לעומק סוגיות הנוגעות למהותו והצדקת קיומו של מסלול הנח"ל, ובמיוחד סוגיית פרק המשימה האזרחית, שמתבצע במסגרת השירות הצבאי ושהרמטכ"ל אף סבור שאין לו מקום, ומן הראוי לקי...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד הביטחון
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • משרד החינוך
 • המוסד לביטוח לאומי
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל) - אגף כוח האדם (אכ"א)
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל

מילות מפתח

 • דוברות
 • הסברה
 • איוש משרות
 • יועצים חיצוניים
 • עיתונות ותקשורת
 • פניות הציבור
 • גיוס לצה"ל
 • בני נוער
 • תלמידי ישיבות
 • המגזר הבדואי
 • גרעיני נח"ל
 • ועדות רפואיות
 • נכי צה"ל
 • חיילים בודדים
 • תנאי שירות
 • עמותות
 • הכוונת חיילים משוחררים
 • שילוב חרדים
 • שירות הביטחון הכללי
 • המחלקה לחקירות שוטרים
 • דוחות תנועה
 • מקרקעין
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד האוצר - אגף התקציבים

מילות מפתח

 • תקציב המדינה
 • שקיפות
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

מילות מפתח

 • מכרזים
 • התקשרויות
 • יועצים חיצוניים
 • היעדר תיעוד
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • קצא"א - קו צינור הנפט אילת ואשקלון
 • משרד האוצר

מילות מפתח

 • רישיונות וזיכיונות
word
pdf