facebook

עיונים בביקורת המדינה, חוברת 61 - 2007

שער ותוכן ענייניםwordpdf
סוג הפרסום עיונים, מאמרים, ספרים
מספר קטלוגי 759-07
תאריך פרסום 15/4/2008
מספר ISSN 0579-2770

דבר העורך

קובץ מאמרים זה עוסק במגוון סוגיות העומדות על סדר יומם של מוסדות ביקורת המדינה והאומבודסמן ובניסיון להתחקות אחר הגורמים המשפיעים על התפתחותם של מוסדות אלה.

התרבות הפוליטית היא מרכיב רב עצמה בעיצוב הדפוסים החוקתיים והמוסדיים של רשויות המדינה ומוסדותיה השלטוניים וביצירת איזון הכוחות בין מרכיבי המשולש הקלאסי של הרשויות. תנאים שונים, התפתחות רעיונית ומסורות שונות מולידים מטבע הדברים התפתחות מושגית ותובנות שונות ובעקבותיהם דפוסים שונים של מוסדות אומבודסמן וביקורת מדינה. נסיבות היווצרותם של מוסדות אלה משפיעות גם על מידת הצלחתם להשיג את מטרותיהם (ראו את מאמריהם של ניקיפורוס, לנקוביץ ומזור).

סוגיית יחסי ביקורת המדינה עם התקשורת רובצת לפתחו של כל מבקר מדינה (אלון, ברגמן). תוצאתה של המדיניות בתחום זה, בין אם היא שמרנית ומסויגת ובין אם היא אקטיבית ופתוחה, קשורה בטבורה למדיניות בדבר אופי הביקורת ולסגנונה. מדיניותו של מבקר המדינה המכהן, השופט (בדימ') מיכה לינדנשטראוס, היא לפרסם את שמותיהם של עובדי ציבור בדוחות הביקורת - מדיניות המבטאת את תפישתו שיש להטיל אחריות אישית על עובדי ציבור - וכן לבצע...

word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הפרק המלא

word
pdf