facebook

שר הבריאות מאמץ את המלצות דוח מבקר המדינה

בדוח שנתי 71ג שפורסם מבקר המדינה במאי 2021, הצביע המבקר על חריגת כל קופות החולים מההוצאה המותרת בתקנות ובכלל זה חריגה של קופת חולים מכבי בסכום של כ-35 מיליון ש"ח

טוב ששר הבריאות מאמץ את המלצות דוח מבקר המדינה לגבי הוצאות השיווק והפרסום של קופות החולים.

בדוח המבקר שפורסם במאי 2021 נקבע כי, "נוצר מצב של חריגת כל קופות החולים מההוצאה המותרת בתקנות, בסכום כולל של כ-100 מיליון ש"ח; בכלל זה החריגה של קופ"ח מכבי הייתה בסכום של כ-35 מיליון ש"ח. הדבר מחייב את משרד הבריאות לבחון את מגבלות הסיווג מחדש שקבע ואת הכלים שבידו היכולים למנוע את החריגות וליישמם".

המבקר, מתניהו אנגלמן, המליץ לבחון בין היתר האם הסכומים המושקעים בפעולות אלו סבירים ואינם פוגעים בליבת הפעילות של קופות החולים.


הוצאות על שיווק במקום על בריאות: הורוביץ יצמיד למכבי חשב מלווה?

מתוך אתר כלכליסט