facebook

מכרז 4/2019 למתן שירותי ניקיון במשרדים בנצרת ובבאר שבע

מאפיינים :

מספר המכרז:
4/2019
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
18/07/2019 14:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
רכש

מסמכים וטפסים להורדה

תיאור

 1. משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור (להלן - המשרד) פונה בזה לקבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות ניקיון במשרדי משרד מבקר המדינה הבאים:

  א. בנצרת, רחוב פאולוס השישי 85, "המרכז הלבן", קומה ג'. שטח המשרד כ-100 מ"ר.

  ב. בבאר-שבע, ברחוב הנרייטה סולד 8 ב', "רסקו סיטי", קומה ד'. שטח המשרד כ-174 מ"ר.


 2. איש הקשר מטעם המשרד לענייני מכרז זה הוא מר ערן צדוק, מנהל יח' הרכש. מס' הטלפון הנייד הוא 050-6232897 וכתובת הדואר האלקטרוני היא eran_zad@mevaker.gov.il.

 3. בכוונת המשרד לבחור עד שני ספקים אשר יספקו את שירותי הניקיון בלשכה אחת או יותר. מציע שמעוניין לספק את השירותים ביותר מלשכה אחת יגיש הצעות נפרדות על גבי נספחים ז'1 ו-ז'2, לפי העניין.

 4. במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז להסכם ההתקשרות, גוברים מסמכי המכרז על תיקוניו.


 5. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:

  א. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח במתן שירותי ניקיון בשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות ברציפות במשרדים בשטח כולל של 100 מ"ר לפחות.

  ב. על המציע לצרף את כל התצהירים והאישורים כנדרש לפי סעיף 2ב'(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ט-1976.

  ג. על המציע לצרף תצהיר בכתב שלו בדבר קיום חובותיו וחובות בעלי השליטה בו בעניין זכויות העובדים על פי חוקי העבודה, על פי צווי ההרחבה ועל פי ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף החלים על המציע כמעסיק לצורך הספקת השירותים ובדבר התחייבותו שלא להעסיק עובדים זרים לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, כנדרש בהוראות החשב הכללי (הוראה 7.11.3 לתכ"ם החדש כפי שנוסחה מעת לעת).

  ד. על המציע לצרף אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הרשעות כאמור בסעיף ג' לעיל, בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות ובדבר קנסות כאמור לעיל בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות או היעדרם.

  ה. אם המציע או מישהו מבעלי השליטה בו נקנסו בידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בשני קנסות או יותר בגין עברות על חוקי העבודה המפורטים בנספח ג' בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות - תיפסל הצעתו על הסף.

  ו. אם המציע או מישהו מבעלי השליטה בו הורשעו בעברה פלילית אחת או יותר על פי חוקי העבודה המפורטים בנספח ג' בשלוש השנים האחרונות שלפני המועד להגשת ההצעות - תיפסל הצעתו על הסף.

  ז. למרות האמור בפסקאות ה. ו- ו. לעיל תהיה ועדת המכרזים רשאית להחליט מטעמים מיוחדים שלא לדחות הצעה במכרז אף אם התקיים לגביה אחד התנאים שצוינו בפסקאות אלה.

  ח. המציע יצרף להצעתו נספח תמחירי שבו יצוינו מרכיבי השכר המינימליים לעובדי הניקיון שיעסיק לצורך הספקת השירותים והצהרה לעניין תשלום השכר לעובדים אלה ועלות השכר למעביד.

 6. סיור קבלנים - על המציע להשתתף בסיור קבלנים להכרת המבנה שלגביו הוא מעוניין להגיש הצעה ולקבלת הבהרות. הסיור  יתקיים:

  א. ביום 25.06.2019 בשעה 11:00 במשרד מבקר המדינה שברח' פאולוס השישי 85 בנצרת, "המרכז הלבן", קומה ג'.

  ב. ביום 24.06.2019 בשעה 11:00 במשרד מבקר המדינה שברח' הנרייטה סולד 8 ב' בבאר שבע, "רסקו סיטי", קומה ד'.

  ג. על מציע המעוניין להשתתף במכרז לשלוח טופס רישום למכרז, המצורף כנספח י"א, לדואר האלקטרוני של איש הקשר. את טופס הרישום יש לשלוח לא יאוחר מיום 20.06.2019 בשעה 14:00. מציע שלא ישלח טופס כאמור, לא יוכל להשתתף במכרז. על המציע לוודא בטלפון עם איש הקשר שהטופס אכן התקבל. פרטי ההתקשרות שימסור המציע ייחשבו לפרטי ההתקשרות עמו לצורך המכרז. מסמך ששלח המשרד למספר הפקס או לכתובת הדואר אלקטרוני של המציע ייחשב כאילו התקבל בידי המציע.

  ד. ההשתתפות בסיור הקבלנים כאמור היא חובה ותנאי מוקדם להגשת ההצעה. הצעת מציע שנציגו לא השתתף בכנס הקבלנים תיפסל.

 7. שאלות ובקשות להבהרות יש להפנות בכתב בלבד לפקס שמספרו 03-6844053 עד ליום 02.07.2019 בשעה 12:00.

 8. בעת סיור הקבלנים יוכלו הקבלנים לברר כל אי בהירות שבתנאי המכרז וכל נושא הקשור אליו. התשובות לשאלות שנשאלו בכתב כאמור ובכנס הספקים יימסרו בכתב לכל הקבלנים שהשתתפו בסיור הקבלנים לא יאוחר מיום 11.07.2019 ויהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

 9. על המציע לצרף להצעתו את המסמכים האלה:

  א. אם הוא תאגיד, עליו לצרף אישור עדכני על רישום במרשם המתנהל על פי כל דין לגבי תאגידים מסוגו, ואישור עורך דין או רואה חשבון על היות החותמים בשמו על מסמכי המכרז רשאים לחייב את התאגיד בחתימתם.

  ב. אם המציע הינו שותפות לא רשומה, עליו לצרף את ההסכם בין השותפים.

  ג. אם המציע הוא עמותה רשומה, עליו לצרף אישור ניהול תקין מרשם העמותות.

  ד. אם העסק בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים לפי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 (סעיף 2ב).

  ה. כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז.

  ו. המציע יצרף להצעתו את נוסח ההסכם, נספח ח', כשהוא חתום בכל עמוד בחתימה מלאה באמצעות מורשי החתימה מטעמו. אם המציע תאגיד יש לצרף גם את חותמת התאגיד.

  ז. המציע יצרף להצעתו את יתר המסמכים הנדרשים במכרז זה על נספחיו כשהם חתומים כנדרש.

 10. אופן הגשת ההצעה:

  א. טפסי הצעת המחיר (נספחים ז'1 ו-ז'2) יוגשו בשני עותקים, במעטפה נפרדת אשר עליה יירשם: "מכרז מס' 4/2019 - הצעת מחיר לביצוע עבודות ניקיון בלשכות משרד מבקר המדינה בנצרת ובב"ש".

  ב. יתר מסמכי המכרז יוגשו בשני עותקים, במעטפה נפרדת אשר עליה יירשם: "מכרז מס' 4/2019 - מסמכי הצעה לביצוע עבודות ניקיון בלשכות משרד מבקר המדינה בנצרת ובב"ש (לא כולל הצעת מחיר)".

  ג. את המעטפות האמורות יש להכניס למעטפה שלישית שעליה יירשם "מכרז מס' 4/2019 לביצוע עבודות ניקיון בלשכות משרד מבקר המדינה בנצרת ובב"ש". את המעטפה השלישית כשהיא חתומה, מלאה ושלמה על כל צרופותיה, יש להכניס לאחת מתיבות המכרזים של המשרד המצויות במקומות האלה: במשרד מבקר המדינה בתל-אביב, ברח' הארבעה 19, מגדל התיכון, קומה 13 ובמשרד מבקר המדינה בחיפה, ברח' חסן שוקרי 12 לא יאוחר מיום 18.07.2019 בשעה 14:00.