facebook

משרד מבקר המדינה בוחן הארכת התקשרות עם חברת IACS לקבלת שירותי תחזוקה שנתית לתכנת IDEA

מאפיינים :

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
12/11/2020 00:00
סוג:
כוונה להתקשרות מול ספק אחד
יחידה מפרסמת:
אגף מערכות מידע

תיאור

  1. משרד מבקר המדינה בוחן הארכת התקשרות עם חברת IACS לקבלת שירותי תחזוקה שנתית לתכנת IDEA לניתוח נתונים לביקורת מתוצרת חברת Caseware, המותקנת במשרד,  לתקופה של שנתיים בעלות של כ-105,000 ש"ח.

  2. הארכת ההתקשרות תבוצע בהליך של פטור מבירור מחירים - ספק יחיד על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1992.

  3. להלן חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית במשרד שלפיה הספק הנ"ל הוא הגוף היחיד היכול לספק את השירותים האמורים הנדרשים למשרד.

  4. אדם שסבור כי קיים ספק אחר שמסוגל לספק את השירות מוזמן לפנות למשרד בכתב ולהודיע את זהותו של אותו ספק וזאת לא יאוחר מ - 12/11/20.

  5. הפנייה תיעשה לאחראית מטעם אגף מערכות מידע, גברת א.לוי בכתובת הדוא"ל ari_lev@mevaker.gov.il​.