facebook

הסדר תשלומים עבור חניה למבוטחי מכבי שירותי בריאות הנושאים תג חניה לנכה

בעקבות התערבות נציבות תלונות הציבור הקלה מכבי באופן משמעותי את הליך קבלת החזר כספי למבוטחים הנושאים תג חניה לנכה

בנציבות תלונות הציבור התקבלה תלונה על כך שהליך קבלת החזר התשלום עבור חניה למבוטחי מכבי שירותי בריאות הנושאים תג חניה לנכה בחניון בניין "כלל" בירושלים, מסורבל באופן שעלול לסכל את הוראות החוק ולמנוע ממבוטחים בעלי מוגבלויות את קבלת ההחזר הכספי המגיע להם.

עפ"י ההסדר הקודם, קבלת ההחזר הכספי התאפשרה רק לאחר שהמבוטח שילם עבור החניה בחניון ומסר למכבי קבלה מקורית המעידה על תשלום עבור החניה, וזאת בסניף הקופה או בעמדת אל-תור. לאחר בדיקת הקבלה, הועבר ההחזר הכספי. 

נציבות תלונות הציבור פנתה למכבי בבקשה לבחון את ההליך לאור הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח-1998, ולאור הוראות נוהל מכבי 30-01-14 'מימון או השבה של דמי חנייה לאנשים עם מוגבלויות'.

בעקבות התערבות הנציבות הודיעה מכבי כי הושג הסדר בין מכבי לבין חניון בניין "כלל" והחל מחודש מאי 2017 יוכל כל מבוטח מכבי בעל תג חניה לנכה, לקבל בדלפק מזכירות המתקן הרפואי מדבקה שתודבק על כרטיס החניה ולצאת מהחניון ללא תשלום. 

מכבי אף הודיעה לנציבות תלונות הציבור כי בכוונתה לפעול ליצירת הסדרים דומים עם חניונים הסמוכים למרפאות, מכונים ומתקנים נוספים שלה שאין בהם מקומות חניה נגישים ללא תשלום.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר מכבי:

קבלת החזר עבור דמי חנייה לחברים מבוטחים עם מוגבלויות