facebook

יום עיון לכבוד היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות

במסגרת יום העיון הציגו עובדי המשרד את תפקידו של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ופועלו בכלל, ולשם קידום זכויות של אנשים עם מוגבלות בפרט

בתאריך 1.12.16, אירח משרד מבקר המדינה מספר אורחים עם מוגבלות ליום עיון שהתקיים לכבוד היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות.


במסגרת יום העיון הציגו עובדי המשרד את תפקידו של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ופועלו בכלל, ולשם קידום זכויות של אנשים עם מוגבלות בפרט.


הוצגו דוח ביקורת שעסק בהעסקת אנשים עם מוגבלות וכן תלונה שבוררה בעניין הנגשת מקווה טהרה. בנוסף הוצג אתר האינטרנט הנגיש של המשרד, הפעולות שנעשו להנגשת המבנים בהם ממוקמות לשכות המשרד ונושא העסקת עובדים עם מוגבלות.

ביום זה לא רק השמיע המשרד, אלא גם שמע - על קשיים ובעיות בהם נתקלים אנשים עם מוגבלות בתחומים שונים וקיים שיח על האופן בו ניתן להיעזר במשרד מבקר המדינה לצורך קידום נושאים אלה.