facebook

כוונה להתקשרות מול ספק יחיד - חברת אודיליה הדרכת תוכנה

מאפיינים :

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
22/06/2021 00:00
סוג:
כוונה להתקשרות מול ספק אחד
יחידה מפרסמת:
אגף מערכות מידע

תיאור

משרד מבקר המדינה בוחן התקשרות עם חברת אודיליה הדרכת תוכנה למתן שירותי עיצוב תבניות דוחות המבקר בוורד, בהיקף של 100,000 ש"ח, בהליך של ספק יחיד על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1992.

להלן חוות הדעת שלפיה הספק הנ"ל הוא הגוף היחיד היכול לספק את השירותים האמורים הנדרשים למשרד.

אדם שסבור כי קיים ספק אחר שמסוגל לספק את השירות מוזמן לפנות למשרד בכתב ולהודיע את זהותו של אותו ספק וזאת לא יאוחר מ- 22/06/2021.

הפנייה תיעשה לאחראית ההתקשרויות באגף מערכות מידע של המשרד, גב' א. לוי, באמצעות דוא"ל לכתובת:
ari_lev@mevaker.gov.il