facebook

הודעת מבקר המדינה בדבר מימון המונים - גיוס תרומות מהציבור והענקת תשורות לתורמים

מבקר המדינה מודיע כי חל איסור על מתן תשורות לתורמים במסגרת מימון המונים

לאחרונה חלק מהסיעות והמועמדים בבחירות לרשויות המקומיות משתמשים בפלטפורמות באינטרנט המיועדות למימון המונים ובאמצעותן מגייסים מהציבור תרומות למימון מערכת הבחירות תמורת מתן תשורות לתורמים בדמות מוצרים או שירותים שונים, לעיתים בערך מופחת. נוכח פניות שונות למבקר המדינה בנושא זה ובהתחשב בעובדה שמדובר בתופעה רווחת, מבקש מבקר המדינה להתייחס לכך וקובע כי הגם שחדשנות היא דבר רצוי, היא חייבת לעמוד בגדרי החוק:

מעורבותו של הציבור במערכת הדמוקרטית, לרבות על ידי תמיכה בסיעות ובמועמדים באמצעות תרומות חוקיות, מהווה נדבך חשוב בחופש הביטוי של הפרט ובדמוקרטיה הישראלית בכלל. לפיכך, קיימת חשיבות מרובה להישמר מכל עירוב של אלמנטים 'עסקיים' או 'מסחריים' בתחום זה, כפי שבא לידי ביטוי בדברי חקיקה שונים בנושא.

לאור האמור, אין לכרוך קבלת תרומות במתן תשורה לתורמים, במישרין או בעקיפין.

איסור זה אינו חל על דברים שאין להם ערך כלכלי בפני עצמם ושעיקר שימושם או ייעודם הוא תעמולת בחירות (למשל: מדבקות, גלויות, חומר תעמולה מודפס וכובעים שעליהם שם או סיסמא של הסיעה או המועמד).

 

השופט (בדימ') יוסף חיים שפירא

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור​