facebook

סיפורה של תלונה: זכאותו של המתלונן לגמלת השלמת הכנסה נפגעה כתוצאה מחישוב הכנסות שגוי

בעקבות התערבות נציבות תלונות הציבור נמצא המתלונן זכאי להחזר כספים שנוכו מקצבתו, עקב חישוב מחדש של הפנסיה שהוא מקבל מרוסיה

המתלונן מקבל מהמוסד לביטוח לאומי גמלת אזרח ותיק עם תוספת השלמת הכנסה ליחיד.

המתלונן פנה אל לשכת נציבות תלונות הציבור בבאר שבע והלין על כי המוסד לביטוח לאומי ניכה סכומים מקצבתו בשנים 2015- 2016, לאחר שנקבע כי שולמו לו ביתר מאחר שהכנסתו הנוספת מפנסיה מרוסיה עלתה על השיעור המזכה בתוספת השלמת הכנסה.

המתלונן טען כי החישוב שערך המוסד לגבי הפנסיה שהוא מקבל שגוי, מאחר שהשער שלפיו חושב הרובל ביחס לשקל לא היה מעודכן ולפי השער הנכון הכנסתו נמוכה יותר מזו שחושבה בתחילה.

בעקבות התערבות נציבות תלונות הציבור הודה המוסד בטעות והודיע כי ערך החישוב החדש שיצר זיכוי למתלונן ע"ס 1,977 ₪.

המתלונן אישר את קבלת הזיכוי לשביעות רצונו.

שעות קבלת הקהל בלשכות נציבות תלונות הציבור ברחבי הארץ, ובכלל זה בלשכת באר שבע, הן בימים א' עד ה' בשעות 13:00-9:00, וביום ד' גם ב-17:00-15:00.