לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

רקע

נגיף הקורונה שהתפשט בעולם בסוף שנת 2019 גרם בישראל לא רק לתחלואה אלא גם לאחד המשברים התעסוקתיים הקשים בתולדותיה של המדינה. מתחילת המשבר הסתמנה בארץ מגמה של צמצום ניכר בשיעור התעסוקה, ומאות אלפי עובדים הוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) או פוטרו ממקום עבודתם (מובטלים). לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), בשנת 2020 פחת התוצר המקומי הגולמי ב-2.6%. טיפול המדינה במובטלים נעשה באמצעות שני רכיבים מרכזיים: האחד הוא תשלום דמי אבטלה למובטל העומד בתנאי הזכאות הקבועים בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (חוק בט"ל); והשני - סיוע למובטל בשילובו מחדש בשוק התעסוקה. בהוראת שעה מתאריך 7.7.20 נקבע כי תקופת הזכאות לדמי אבטלה תוארך עד ליוני 2021. לאחר יום הביקורת בפברואר 2021 (להלן - מועד סיום הביקורת) החליטה הממשלה ביולי 2021 על הארכת תקופת הזכאות לבני 45 ומעלה עד לדצמבר 2021.

נתוני מפתח

 • 23.6 מיליארד ש"ח

  סך דמי האבטלה ששולמו בשנת 2020, יותר מפי שישה לעומת שנת 2019

 • 880,000

  מקבלי דמי אבטלה בחודש אפריל 2020, יותר מפי 11 לעומת חודש ינואר באותה השנה

 • 80%

  מהמובטלים היו מרוצים עד מרוצים מאד מהשירות שקיבלו מבט"ל - כך לפי סקר טלפוני שביצע משרד מבקר המדינה בשיתוף בט"ל בספטמבר 2020, כחצי שנה לאחר הסגר הראשון

 • כ-110 מיליון

  כניסות לאתר האינטרנט (מרשתת) של בט"ל בשנת 2020, גידול של יותר מפי שמונה לעומת שנת 2015

 • 923 מיליון ש"ח

  סך חובם המצטבר של אזרחים מתחילת משבר הקורונה ועד לחודש ינואר 2021 בגין קבלת דמי אבטלה ביתר למי שאינו זכאי לכך

 • 51%

  שיעור המובטלים שדיווחו לשירות התעסוקה כי אין להם מיומנות מחשובית כלל או שהם בעלי מיומנות מחשובית בסיסית בלבד

 • 34%

  שיעור המובטלים מהחברה הערבית שדיווחו לשירות התעסוקה על רמת עברית בסיסית בלבד או על ידע בשפות אחרות שאינן עברית.

 • 37%

  שיעור ההפחתה במספר המשתתפים משנת 2019 לשנת 2020 בהכשרות מקצועיות במימון או בסבסוד המדינה (מ-12,321 ל-4,410 משתתפים)

פעולות הביקורת

בחודשים מאי 2020 - פברואר 2021 בדק משרד מבקר המדינה את טיפול הממשלה במובטלים במשבר הקורונה. הבדיקה כללה את השירות שניתן לתובעי דמי אבטלה והפעולות לשילובם בשוק התעסוקה. הבדיקה נערכה בבט"ל, בשירות התעסוקה, בזרוע העבודה שבמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ובמשרד האוצר. בדיקות השלמה נערכו במשרד ראש הממשלה ובלמ"ס. ממצאי ביניים של דוח זה פורסמו בספטמבר 2020. כבכל דוח ביקורת שמוציא משרד מבקר המדינה, גם דוח זה בוצע באמצעות כלי ביקורת מקובלים ובהתבסס על מידע ומסמכים שנאספו מכל המקורות הרלוונטיים לנושא המבוקר. ואולם, הואיל ומדובר בנושא הנוגע אישית לרבים בציבור, מצא לנכון משרד מבקר המדינה להוסיף על כלי הביקורת הרגילים שני כלים שהצביעו על נקודות המבט של הציבור בתקופת הקורונה: ניתוח השיח ברשתות החברתיות וסקר טלפוני, שבוצע בספטמבר 2020 בקרב תובעי דמי אבטלה. 

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  תמריץ שלילי לחזרה לעבודה - בקרב חלק מהמובטלים נוצר תמריץ שלילי להשתלב בעבודות המוצעות להם. שיעור האבטלה הגדול, בשילוב המספר המצומצם של משרות פנויות במשק, עלולים לגרום לכך שרבים מהמובטלים, ובהם כאלה שאינם מעוניינים לחזור לשוק העבודה עקב התמריץ השלילי, ל...
 • dislike
  המלצות הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת 2030 (ועדת 2030) והצוות לעידוד התעסוקה - אף כי ועדת 2030 והצוות לעידוד התעסוקה עסקו בנושאי ליבה, בעלי חשיבות מכרעת לקידום שוק התעסוקה וליציאה מהמשבר התעסוקתי הנלווה למשבר הקורונה, במועד סיום הביקורת טרם הוע...
 • dislike
  הפעילות הממשלתית בתחום התעסוקה - בשנת 2020, בעת המשבר התעסוקתי החמור הנלווה למגפת הקורונה, הצטמצם היקף הפעילות של שני הגופים המרכזיים המטפלים במובטלים - זרוע העבודה ושירות התעסוקה. הצמצום בא לידי ביטוי במספר המשתתפים בפעילויות השונות של גופים אלו וכן ב...
 • dislike
  זמינות השירות הטלפוני של בט"ל בתקופת הקורונה - המוקד הטלפוני בבט"ל לא סיפק למבוטחים שפנו אליו שירות איכותי, תוך סטייה ניכרת ברמות מדדי השירות (שיעורי הנטישה וזמני ההמתנה). עלה כי על אף התוספת של כ-200 מוקדנים והגידול בהוצאה הכספית בהיקף של כ-36 מיליון...
 • dislike
  תהליך רישום כפול לקבלת דמי אבטלה - תובעי דמי האבטלה נדרשו להליך רישום כפול: הן בבט"ל והן בשירות התעסוקה. רישום כפול יכול לעכב תשלומים וליצור בעיות בהעברת המידע בין שירות התעסוקה לבט"ל. בביקורת עלה כי עד דצמבר 2020 אין טופס אחוד לתובעי דמי אבטלה בבט"ל ו...
 • dislike
  יישומים מקוונים מרכזיים המתאימים לתובעי אבטלה בתקופת הקורונה - יישומים מקוונים בבט"ל שיכולים לתרום לשיפור השירות המקוון לתובעי דמי אבטלה בפרט ולתובעי גמלאות אחרות בכלל, כגון פורומים וצ'טבוט, אינם חלק מהשירות שבט"ל מציע לציבור. כמו כן, יישומים מסוימים...
 • dislike
  בקרה על תשלום דמי אבטלה - שיעור מקבלי דמי האבטלה שבט"ל אינו יודע אם חזרו לעבודה או לא (מנותקי קשר) צומצם בין נובמבר לדצמבר 2020 (מ-29% ל-15%), אך מספרם עדיין גדול - יותר מ-90,000 איש שבט"ל שילם להם דמי אבטלה בסך של 380 מיליון ש"ח מבלי שהוא יודע אם הם ע...
 • dislike
  אסטרטגיית השירות של בט"ל בתקופה שלאחר משבר הקורונה - צריכת שירותים בכמה ערוצים בד בבד מביאה לבזבוז משאבי הארגון ולפגיעה באיכות השירות. נמצא כי לקוחות בט"ל שמבצעים פעולות באזור האישי פונים לערוצי שירות מקבילים ללא צורך, שכן המידע שהם מבקשים לקבל נמצא כב...
 • dislike
  העברת המידע שבידי שירות התעסוקה על מובטלים -נכון למועד סיום הביקורת אין מנגנון שוטף של העברת מידע בין שירות התעסוקה, שאצלו המאגר העדכני ביותר של מאפייני המובטלים, ובין זרוע העבודה, שהיא הגורם המרכזי העוסק בתכנון שוק העבודה.
 • dislike
  טיוב מאגר המידע בשירות התעסוקה על המובטלים - איסוף המידע על אודות המובטלים בחודשים מרץ-אפריל 2020 - שבהם ביקשו להירשם לשירות התעסוקה מאות אלפי אנשים - היה חלקי ולא כלל פרטים מלאים רלוונטיים, כגון השכלה ועבר תעסוקתי קודם. הדבר פגע ביכולת לקבל תמונת מצב...

  תרשים התקציר

  מקבלי דמי אבטלה בשנת 2020 לפי חודשים לעומת הממוצע החודשי בשנים 2018 - 2019 וסכום תשלומי דמי האבטלה (באלפי ש"ח)

  עיקרי המלצות הביקורת

  • [alt]
   תמריץ שלילי לחזרה לעבודה - מומלץ לתמרץ מובטלים לחזור לשוק העבודה ושמקבלי דמי האבטלה ישפרו את מיומנויותיהם בהתאם למאפייניהם האישיים, לכל הפחות עד חזרתם לעבודה.
  • [alt]
   המלצות ועדת 2030 והצוות לעידוד התעסוקה - מומלץ להביא את המלצות הצוות לעידוד התעסוקה וועדת 2030 לדיון לפני הממשלה כדי שתבחן אותן, תחליט אילו מהן לאמץ ולאורן תגבש תוכנית לאומית-אסטרטגית להשבת מאות אלפי המובטלים למעגל התעסוקה. מוצע שכצעד ראשוני יוקם צוות...
  • [alt]
   אסטרטגיית השירות של בט"ל בתקופה שלאחר משבר הקורונה - מומלץ כי בט"ל יבחן את אסטרטגיית השירות בתקופה שלאחר הקורונה, בדגש על ניהול אינטגרטיבי של ערוצי השירות. בכלל זה, יפעל לצמצום הפניות המקבילות ויבחן כיצד להנגיש מידע אישי רב ככל שניתן באופן מקוון - באמצ...
  • [alt]
   העברת המידע שבידי שירות התעסוקה על אודות מובטלים - מומלץ כי שירות התעסוקה, זרוע העבודה ובט"ל יפעלו בשיתוף משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר, שהובילו את הצוות לעידוד התעסוקה, כדי להסדיר את המנגנונים להעברת מידע בין הגופים, באופן שיהיה זמין לכל הגורמים שהוסמכו...
  • [alt]
   טיוב מאגר המידע בשירות התעסוקה על המובטלים - משרד מבקר המדינה ממליץ לשירות התעסוקה לפעול להשלמת המידע ולתיקוף תשובותיהם של המובטלים, וכן לבחון את הצורך לעדכן את טופס הרישום לשירות התעסוקה, באופן שיתאפשר להגדיר אפיון תעסוקתי מדויק יותר.

  סיכום

  ההגבלות בעקבות התפרצות וירוס הקורונה שהוטלו על ידי הממשלה והיציאה של רבים לחופשה ללא תשלום הובילו את מדינת ישראל לאחד המשברים התעסוקתיים הקשים בתולדותיה. על פי נתוני הלמ"ס באוקטובר 2020, על כל משרה פנויה בשוק התעסוקה "התחרו" כ-16 מובטלים, יותר מפי 11 לעומת חודש פברואר 2020, ערב המשבר. החל מפברואר 2021 עם חזרת המשק לשגרה, במאי 2021 פחת היחס ל-3.2, אולם בה בעת מספר המשרות הפנויות הגיע לשיא של 130,000. הלכה למעשה, משבר הקורונה היה מעין "מבחן לחץ", ומבחינה זו הוא חשף ליקויים באיכות השירות לתובעי אבטלה בבט"ל ובפעולות הממשלה לשילובם החוזר של המובטלים בשוק העבודה, בדגש על שיתוף הפעולה בין שלושת הגופים המרכזיים: בט"ל, שירות התעסוקה וזרוע העבודה. בכלל זה עלה כי לא קיימים מנגנוני העברת נתונים באופן שוטף בין הגופים השונים העוסקים בתעסוקה. עוד עלה שלפני משבר הקורונה היו מחלוקות סביב התיאום בין זרוע העבודה לבין שירות התעסוקה, ומצב זה החמיר בעת משבר הקורונה. מוצע לשקול לאגם את המשאבים של הגורמים המטפלים בשוק התעסוקה תחת גורם ארגוני אחד ובכך לצמצם את הפיצול הארגוני הקיים, שיש בו כדי להקטין את האפקטיביות של הפעילות הממשלתית. זאת בד בבד עם הגברת שיתופי הפעולה בין הגופים השונים. הדבר מקבל משנה חשיבות נוכח הצמצום בהיקפי הפעילות של זרוע העבודה ושירות התעסוקה בשנת 2020, כמתואר בדוח זה, ונוכח התמריץ השלילי שניתן בתקופת הביקורת לחלק מהמובטלים, עקב הארכת הזכאות לדמי אבטלה, לחזור לשוק העבודה או לפחות לשפר את המיומנויות שלהם.