facebook

הודעה על ספק יחיד - רכישת מנוי למאגר STATISTA

מאפיינים :

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
29/07/2020 00:00
סוג:
כוונה להתקשרות מול ספק אחד
יחידה מפרסמת:
הדרכה

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור

משרד מבקר המדינה בוחן רכישת  מנוי למאגר STATISTA לשנים 2020-2021.

התכנה האמורה משווקת בידי .STATISTA LTD באופן בלעדי ועל כן ההתקשרות המבוקשת היא התקשרות עם ספק יחיד על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

להלן פירוט המוצר, הספק והמחיר המשוער:

הספק
  המאגר 
המחיר המשוער (ב-₪)
STATISTA Ltd  STATSTA  31,500​ (כולל מע"מ)


להלן מובאת חוות הדעת של בעלת הסמכות המקצועית במשרד לעניין מעמד של הספק הנ"ל כגוף היחיד שמשווק את המוצר דלעיל.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את המוצר דלעיל מוזמן לפנות למשרד בכתב ולהודיע את זהותו של אותו ספק וזאת לא יאוחר מ-29.7.20.

הפנייה תהיה לכתובת: משרד מבקר המדינה, רחוב ארבעה 19, תל-אביב, לידי מנהל תחום רכש משרדי, מר ערן צדוק.